Directeur Bedrijfsvoering

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Directeur
Standplaats:
Huizen, Heel Nederland
Niveau:
WO
Ervaring:
Ervaren
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
14-12-2018

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Medewerkers van Visio kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.

De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken. Daarom wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Samenwerking met andere partijen, zowel nationaal als internationaal, is daarbij vanzelfsprekend.

Sinds de oprichting van Visio, meer dan 200 jaar geleden, is de missie eigenlijk ongewijzigd: met speciale expertise ondersteunt Visio mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Visio maakt meedoen mogelijk op alle levensgebieden.

Visio verandert mee

De zorg en het onderwijs in Nederland zijn de laatste jaren aan veel veranderingen onderhevig. Visio heeft daarom in 2015 een meerjarenstrategie uitgezet. De meerjarenstrategie heeft als missie “meedoen mogelijk maken” en bestaat uit drie strategische thema’s:

 • een toegankelijk Visio, de klantreis als uitgangspunt;
 • voortdurende innovatie: ruimte geven en lef tonen;
 • expertise als drijvende kracht: van “kennis is macht” naar “kennis delen is kracht”.

Onder deze strategische thema’s hangen verschillende programma’s waaronder Ruimte voor Eigen Regie, Kind en Jeugd en Ouderenzorg. Tevens worden cliënten meer als ervaringsdeskundige ingezet. Cliënten ervaren dat als gelijkwaardige hulp.

Visio merkt binnen alle domeinen dat er sprake is van afnemende aantallen cliënten en leerlingen die een beroep doen op Visio. Tegelijkertijd is het aantal mensen met een visuele beperking in Nederland niet afgenomen. Visio heeft daarom veel aandacht besteed aan marketing en heeft het perspectief van cliënten en leerlingen nog meer centraal gesteld en heeft de interne en externe samenwerking hierop aan laten sluiten. Ook heeft de Raad van Bestuur in 2017 op verschillende locaties in het land gesprekken georganiseerd met medewerkers, om te horen wat er speelt en hoe Visio zich kan ontwikkelen.

Visio heeft ook een programma Topzorg gestart en onderzoekt wat er nodig is om hoog complexe zorg of topzorg binnen Visio te ontwikkelen. De focus op hoog complexe zorg zal ten goede komen aan de complete dienstverlening voor slechtziende en blinde mensen, en het gehele spectrum van basiszorg tot topzorg kwalitatief naar een hoger plan tillen.

Naast zorgverlener en onderwijsinstelling is Visio ook een expertiseorganisatie en werkt hierin nauw samen met andere instellingen voor mensen met een visuele beperking. Deze samenwerking sluit aan bij de ontwikkeling van de expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, die het Ministerie van VWS voorstaat. De expertiseactiviteiten zijn gebundeld in vijf programma’s. Dat Visio steeds wil vernieuwen in haar zorgverlening, blijkt ook uit de start  in 2017 van Visiolab , gefinancierd door Novum, de steunstichting van Visio. Visiolab voert kortdurende onderzoeken uit naar vernieuwende, vaak technologische ontwikkelingen voor de verschillende doelgroepen binnen Visio. Deze onderzoeken vinden plaats in het land, vaak in samenwerking met bedrijven of universiteiten.

Besturingsmodel

De structuur van Visio is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur van Visio is tweehoofdig en bestaat uit een voorzitter a.i. en mevrouw Heleen Griffioen, lid Raad van Bestuur. Er is sprake van een collegiaal bestuur, dat wil zeggen, beide bestuursleden hebben specifieke aandachtsgebieden maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. De Raad van Bestuur stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. In haar huidige vorm maken op dit moment 2000 leerlingen gebruik van de onderwijsexpertise welke bestaat uit de landelijke dienst ambulante onderwijskundige begeleiding en drie onderwijsinstellingen in zes over het land verspreide scholen. Bijna 600 cliënten met een visuele en verstandelijke beperking wonen en werken bij Visio op verschillende zorglocaties in Nederland. Ongeveer 14.000 cliënten maken gebruik van extramurale behandeling in de revalidatiecentra. Bij Visio werken ruim 2800 medewerkers op zo’n 40  locaties verspreid over het land, waarvan 350 medewerkers in het onderwijs. De omzet bedraagt ruim € 140 miljoen.

Vacature Directeur Bedrijfsvoering

In de afgelopen jaren heeft de financiële functie binnen Visio zich sterk ontwikkeld en is geprofessionaliseerd. Het is de bedoeling dit proces de komende jaren voort te zetten. De verantwoordelijkheid voor de facilitaire ondersteuning is begin 2018 onderdeel geworden van de functie van de Directeur Bedrijfsvoering. Hiermee is voor de Directeur Bedrijfsvoering de mogelijkheid ontstaan de facilitaire en financiële portefeuille integraal aan te sturen. Dit proces is nog in ontwikkeling.

De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategisch en tactisch bedrijfsvoerend beleid. De directeur rapporteert aan de Raad van Bestuur en geeft leiding aan de managers van de afdeling Financiële Administratie, de afdeling Planning & Control, de afdeling Facilitaire Services (facilitaire inkoop, servicedesk, huisvesting en bouwprojecten) en de centrale receptie, in totaal ongeveer 50 medewerkers.

De directeur werkt samen met de directeuren Onderwijs, Wonen en Dagbesteding, Revalidatie en Advies, de directeuren van de ondersteunende diensten en de directeur Kennis Expertise Innovatie.

De directeur Bedrijfsvoering is zelfstandig bevoegd verplichtingen aan te gaan binnen het kader van de vastgestelde begroting en doelstellingen, inclusief het aangaan van arbeidsovereenkomsten, bij het benoemen van hoger kader is afstemming met de Raad van Bestuur vereist. Daarnaast gelden de kaders van onder andere de statuten, het inkoopbeleidsplan, het treasurybeleid en procuratiekaders omtrent cashhandelingen. De directeur Bedrijfsvoering heeft in de rol van concerncontroller zonder last en ruggenspraak toegang tot de Raad van Toezicht.

Resultaatgebieden

 • Organisatiebeleid
 • Financieel beheer, administratie en facilitaire services

Uitwerking van de resultaatgebieden

Organisatiebeleid:

 • ontwikkelt en initieert het financieel beleid van Visio en heeft een stevige kaderstellende rol in het realiseren van de doelstellingen zoals opgenomen in het financieel beleid;
 • ontwikkelt en initieert mede het strategisch (vastgoed) beleid van de organisatie, gebaseerd op de visie, klantwaarden en kernwaarden van Visio , wet- en regelgeving en in- en externe ontwikkelingen;
 • ontwikkelt (een deel van) strategische plannen en andere beleidsdocumenten passend binnen het (meerjaren)beleidsplan van de organisatie en heeft visie hierop en stelt deze op;
 • concretiseert het meerjarenplan naar jaar- en beleidsplannen op het gebied van financiën, vastgoed, administratie, en facilitair  (overstijgend) en draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan;
 • verricht onderzoek, analyseert en verwerkt onderzoeksgegevens tot beleidsinformatie en beleidsvoorstellen op strategisch niveau op het gebied van financieel, administratief en facilitair beleid;
 • is trekker van strategische thema’s, draagt zorg voor strategische beleids- en organisatieontwikkeling en leidt in dit kader organisatie-brede, multidisciplinaire projecten met een bedrijfvoeringscomponent; draagt zorg voor een optimale afstemming van activiteiten van de afdelingen en de samenwerking tussen de eigen afdelingen em andere domeinen/ondersteunende diensten, maakt afspraken hierover;
 • adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd bij strategische vraagstukken, over financiële, administratieve en facilitaire processen en modellen en draagt oplossingsrichtingen aan;
 • voert regie op de totstandkoming en uitvoering van de jaarlijkse financiële planning- en controlcyclus. Bewaakt en controleert het opstellen van de organisatiebrede (meer)jarenbegroting en budgetten, adviseert en ondersteunt budgethouders hierbij. Levert een actieve bijdrage aan het versterken van de bedrijfseconomische en financiële positie. Bewaakt de begrotingen, budgetten, toewijzing en aanwending van financiële middelen, beoordeelt de financiële resultaten in nauwe afstemming met de directeur Cliëntservices en voorziet de Raad van Bestuur en de directeuren van sturingsinformatie;
 • zorgt voor een deugdelijke en tijdige financiële, zorg-,personeels- en salarisadministratie. Ziet in het bijzonder toe op de juiste registratie in de financiële administratie, de juiste vastlegging van de administratieve gegevens van cliënten en de declaratie/facturatie van de produktie en overige diensten;
 • verzorgt de financiële verslaglegging, waaronder interne rapportages en de jaarrekening(en). Zorgt voor een zo optimaal mogelijke belastingpositie. Ontwikkelt de financiële planning en het treasurybeleid (waaronder beleggingen en cashmanagement) van de organisatie, ziet toe op de uitvoering hiervan en adviseert de Raad van Bestuur hierover. Zorgt voor een zo optimaal mogelijke financieringspositie;
 • ontwikkelt het sturen op zorgprofielen en kostprijzen alsmede het ontwikkelen van het kostendoorbelastingssysteem. Werkt landelijk mee aan een nieuw bekostigingssyteem, en heeft visie hoe dat domeinoverstijgend te doen;
 • adviseert de Raad van Bestuur op financieel gebied inzake de financiële componenten. Neemt deel aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Neemt deel aan de overleggen met de Steunstichtingen en heeft regelmatig contact met externe partijen;
 • zorgt voor een adequate overkoepelende facilitaire functie, ontwikkelt met het team een visie op een duurzame facilitaire dienstverlening, die aanlsuit op de visie van zorg. Ontwikkelt een visie op hospitality. Zorgt voor een beheers- en onderhoudsplan;
 • adviseert de Raad van Bestuur over de lange termijn vastgoedpositie van Visio in samenwerking met de manager Huisvesting.

Financieel beheer, administratie en facilitaire services

Kennis en vaardigheden

De kandidaat is iemand met:

 • een academische opleiding, bedrijfseconomie, econometrie of bedrijfskunde, bij voorkeur RA/RC;
 • onderhandelingsvaardigheden die nodig zijn in contacten met externen, zoals financiële partners.
 • kennis van de verschillende financieringsstromen, WLZ, WMO, ZVW en Onderwijs;
 • expertise op het gebied van financiering van opleiding en onderzoek;
 • ervaring als leidinggevende;
 • een brede kijk en visie op de ontwikkelingen in de zorg, brengt vernieuwing aan en heeft affiniteit met de doelgroep;
 • ervaring op het gebied van huisvesting-,vastgoed-en treasurybeleid;
 • vaardigheden zoals tact, motiveren, overtuigingskracht, creëren van draagvlak en het overwinnen van weerstanden die vereist zijn bij de aansturing en advisering over financieel, administratief en facilitair beleid aan de Raad van Bestuur en het directieteam;
 • veel kennis en brengt vernieuwing aan;
 • onderhandelingsvaardigheden die nodig zijn in contacten met externen, zoals financiële partners.

De directeur Bedrijfsvoering is een teamplayer en een netwerker die het leuk vindt om veel op te pakken, heeft energie. Wil investeren in het team en heeft natuurlijk gezag en overtuigingskracht. Is representatief en resultaatgericht. Heeft aantoonbare leiderschapskwaliteiten, is verbindend, toegankelijk en heeft ervaring met verander- en cultuurtrajecten. Kan schakelen tussen proces en inhoud; kan denken in belangen. Is daadkrachtig,  charismatisch, sensitief en heeft humor. Kan relativeren en goed reflecteren op zichzelf en de ander (feedback geven en ontvangen), is kritisch, transparant, integer en trots op Koninklijke Visio.

Honorering

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de zwaarte van de functie.

Procedure

Visio laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Marianne Lensink en Nicolette van Helsdingen, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten voor deze rol. Bij geschiktheid zullen zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie.

De eerste kennismakingsgesprekken met de selectiecommissie vinden vervolgens plaats eind januari 2019. Op grond van de uitkomsten van deze gesprekken zal een referentie onderzoek plaatsvinden, waarvan de kandidaat vooraf in kennis wordt gesteld.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.

Belangstellende kandidaten kunnen vóór 7 januari 2019 hun cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken op https://bit.ly/2UIooYD en dan te klikken op APPLY.

Geïnteresseerd in deze vacature?

Reageer direct Bewaar deze vacature

<