Voorzitter Sociaal Werk Nederland

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Bestuurder
Standplaats:
Utrecht, Heel Nederland
Niveau:
WO
Ervaring:
Senior
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
Parttime
Plaatsingsdatum:
10-10-2018

Sociaal Werk Nederland

De vereniging
Sociaal Werk Nederland (SWN) is de brancheorganisatie voor welzijn & maatschappelijke dienstverlening / sociaal werk in Nederland. Anno 2018 heeft SWN bijna 500 leden, samen goed voor een loonsom van € 1,7 miljard. Deze leden hebben circa 53.000 medewerkers in dienst (37.000 fte). Ruim 70% van de organisaties in de sector is bij SWN aangesloten. Die organisaties variëren in grootte van S tot XXL; de grootste opereren landelijk of regionaal, hebben diverse vestigingen en honderden medewerkers. De kleinste werken binnen één gemeente, met een personeelsbestand van 10 tot 20 mensen. Ook hun aanbod verschilt: sommige bieden een breed pakket aan diensten, andere concentreren zich op bijvoorbeeld peuters, ouderen of vrijwilligers. De missie van de branche is het versterken van de zelfredzaamheid en sociale omgeving van inwoners en wijken en buurten. SWN kiest daarin positie.

Wat SWN-leden in ieder geval met elkaar gemeen hebben is dat ze de afgelopen jaren mede hebben vormgegeven aan de drie grote decentralisaties in het sociaal domein, waarbij rijkstaken zijn overgeheveld naar gemeenten. SWN draagt hierbij telkens uit dat die transitie ook moet leiden tot een transformatie: meer preventie, minder dure zorg en het versterken van de sociale basis in Nederland. Lokaal zijn lid-organisaties (nog) hechter gaan samenwerken met partijen, innoveren hun dienstverlening, professionaliseren hun medewerkers en laten hun meerwaarde zien tegenover opdrachtgevers, burgers en collega-organisaties.

Sociaal Werk Nederland wil landelijk het voortouw nemen in innovatie en profilering van de branche, in een speelveld dat continu verandert. SWN verzamelt signalen vanuit de achterban, en zet die af tegen actuele, landelijke ontwikkelingen. SWN stelt met leden en stakeholders strategieën op om kansen te benutten én belemmeringen te agenderen. SWN draagt bij stakeholders en in de media uit wat het sociaal werk bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede en schulden, opgroeien en opvoeden van jongeren, integratie van vluchtelingen, (positieve) gezondheid en een inclusieve samenleving. En dat werpt vruchten af. De laatste tijd wordt SWN steeds vaker gevraagd om mee te praten over urgente onderwerpen, aan tafels die ertoe doen. SWN bevordert kwaliteit van de branche, en wil voorop gaan in de nieuwe ordening van werkgever- en werknemerschap. SWN neemt initiatief in het vinden van oplossing van vraagstukken rond opleidingen, arbeidsmarkt en mobiliteit. De leden zijn de uitvoerder van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Het bureau
De vereniging wordt ondersteund door een bureau dat wordt aangestuurd door een directeur en is gehuisvest in Utrecht. Het bureau schept de voorwaarden waaronder de leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Naast het basisteam van ongeveer 20 personen is er afhankelijk van projecten en pluspakketten extra formatie in een flexibele schil beschikbaar.

De directeur vervult in nauw overleg met de voorzitter ook extern een actieve rol in de lobby en het profileren en positioneren van de vereniging.

Het bestuur
Het bestuur van Sociaal Werk Nederland bestaat momenteel uit negen leden en een onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden werken in de branche, doorgaans als directeur/bestuurder van een sociaalwerkorganisatie. Ze zijn gewend ‘een niveautje hoger’ te denken en hun eigen ervaringen te vertalen naar een bredere visie op kansen en valkuilen in het sociaal domein. Ze zijn alert op de trends én kennen de tradities binnen het vakgebied. Ze zijn voortrekkers in de ontwikkeling en vernieuwing van het sociaal werk. Ze beschikken over politieke en strategische antennes, hebben een breed eigen netwerk en zetten dat waar mogelijk in om het sociaal werk te dienen, en daarmee het welzijn van (kwetsbare) burgers te vergroten. Het bestuur is een goede afspiegeling van de uiteenlopende organisaties in het sociaal werk. Qua spreiding over Nederland, maar ook qua grootte, werksoort en organisatievorm. Maar bovenal brengen bestuursleden specifieke expertise in, bijvoorbeeld op financieel, juridisch (o.a. de cao voor de branche), bedrijfseconomisch gebied of op een specifiek thema of werksoort (jongeren, ouderen, participatie, opvang, innovatie et cetera). Tot slot: bestuursleden zijn integer en voldoen aan de bepalingen uit de Governance Code van de branche.

Taken van het bestuur
Het bestuur zoekt de dialoog met het bureau, ledengroepen en stakeholders over ontwikkelingen, ideeën, en oplossingen in het sociaal domein en de rol van de vereniging daarin. Het verbindt leden op actuele thema’s en activeert hen om te participeren in een strategische agenda (zowel beleidsvormend als uitvoerend) via werkgroepen en platforms. Zo nodig stelt het ambities en activiteiten bij als de actualiteit daarom vraagt. Bestuursleden zijn zichtbaar, nemen actief deel aan het publieke debat in media, en aan overleggen, rondetafelgesprekken, kick-offs, werkbezoeken, et cetera. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en is verplicht collectieve afspraken ter besluitvorming voor te leggen. Het bestuur is actief op zoek naar meer toegevoegde waarde en relevantie voor haar leden en richt zich daarbij op de ontwikkelingen van de sector en de markt. SWN wil voorop lopen en flexibel kunnen reageren op een snel veranderende omgeving. Het bestuur wil leden actief betrekken, aanspreken op expertise en samen op zoek gaan naar oplossingen. SWN ontwikkelt zich hiermee naar een Vereniging 3.0.

Profiel van de voorzitter
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter naar de Raad van State ontstaat de vacature van voorzitter. De nieuwe voorzitter is niet per definitie uit de branche afkomstig, maar fungeert wel als boegbeeld van het sociaal werk. Hij of zij is een netwerker pur sang, kent de weg in Den Haag en binnen de gemeentelijke wereld en weet wie je waarvoor aan zijn jasje moet trekken. Hij of zij beweegt zich makkelijk in een speelveld met verschillende belangen en brengt bij stakeholders en media voor het voetlicht wat het sociaal werk bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Op deze manier geeft de voorzitter als boegbeeld en vertegenwoordiger inhoud aan de profilering en positionering van de branche.

Intern is hij of zij bovendien degene die bestuur en leden prikkelt en uitdaagt, maar ook degene die samenbrengt en verschillen overbrugt. Hij of zij is vaardig in het bij elkaar houden van een heterogene achterban. De nieuwe voorzitter geeft met zijn of haar mede bestuurders richting aan de ingezette ontwikkeling naar een Vereniging 3.0 met nieuwe verdienmodellen en waarbij SWN wordt ervaren als een netwerk van netwerken.

Inhoud van de functie
De nieuwe voorzitter:

  • onderhoudt proactief  talloze politieke en bestuurlijke contacten, in nauw overleg met de branchedirecteur;
  • zoekt samenwerking met leden en stakeholders op een aantal strategische thema’s. Hij of zij laat zich hierin bijstaan door bestuursleden en adviseurs in het bureau;
  • leidt de vereniging, in nauwe samenwerking met de andere bestuursleden. Hij of zij weet wat er in de branche speelt, zoekt de dialoog met leden en activeert leden om ontwikkelingen en ideeën uit te wisselen en samen te zoeken naar oplossingen;
  • zit de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergadering voor;
  • geeft leiding aan de doorontwikkeling van het bestuur tot een strategisch team van experts waar het bureau door wordt gevoed;
  • draagt zorg voor het realiseren van de doelen van de vereniging in co-creatie met de directie en het bureau.

De nieuwe voorzitter heeft een onberispelijke staat van dienst en geen conflicterende andere functies. Hij of zij is flexibel beschikbaar voor gemiddeld 80 dagen per jaar.

Honorarium
Van de voorzitter wordt een inzet van gemiddeld 80 dagen per jaar verwacht. De vereniging gaat uit van een dagtarief van € 750,- inclusief BTW waardoor de beloning voor de voorzitter binnen de kaders van de WNT valt.

Procedure
Sociaal Werk Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan swn@vanderkruijs.com Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Miranda Baas op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt. De ervaring leert dat gratis emailproviders zoals Hotmail, Gmail en iCloud relatief vaak tot storingen in het emailverkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

Planning
De data voor het voeren van de selectiegesprekken volgen zo spoedig mogelijk.          

Geïnteresseerd in deze vacature?

Reageer direct Bewaar deze vacature

<