Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Onbekend
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Bestuurder

Een bevlogen, verbindende en doortastende bestuurder, samenwerkingsgericht en met hart voor de ouderenzorg.

Algemeen
Markenheem biedt verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg aan ruim 330 cliënten, in vijf woonzorgcentra aan ruim 300 cliënten zorg en verpleging thuis en aan 1000 cliënten hulp in de huishouding, in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Ook persoonsalarmering, dagactiviteit, tijdelijk verblijf en de verhuur van appartementen behoren tot het aanbod. Markenheem heeft een omzet van ca.30 miljoen euro op jaarbasis.

De omgeving van Markenheem verandert voortdurend en vereist een organisatie die haar cliënten, medewerkers en (lokale) samenleving verbindt door van meerwaarde te zijn. Het bieden van kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg die afgestemd is op de persoonlijke wensen en behoeften van hun cliënten staat hierbij centraal. Markenheem wil om deze reden dichtbij alle betrokken partijen staan waaronder cliënten, hun familie, (zorg)instellingen en andere stakeholders om zo voor een ideale leefomgeving voor haar cliënten te zorgen. Zij zijn op deze wijze, ondersteund door projecten als ‘Positieve Gezondheid’ en innovatieve ontwikkelingen een betrouwbare partner die met enthousiaste en vakkundige medewerkers ouderenzorg dichtbij levert. Om deze zorg rondom de cliënt zo goed mogelijk te organiseren, zoekt Markenheem actief de samenwerking op met ketenpartners. Denk hierbij aan huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, welzijnsorganisaties, Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen, mantelzorgers, gemeenten en zorgverzekeraars.

De dagelijkse leiding van Markenheem is in handen van de bestuurder en het managementteam (MT). De bestuurder is voorzitter van het managementteam, welke bestaat uit een manager Zorg & Wonen, manager Bedrijfsbureau & ICT en Controller. Het MT ontwikkelt het beleid en voert dit uit. De medezeggenschap voor cliënten is geregeld door Cliëntenraden per locatie en de Centrale Cliëntenraad. Tevens is er een Ondernemingsraad die de belangen van de medewerkers behartigt. De bestuurder hecht grote waarde aan de taak en rol van de medezeggenschapsorganen.

De organisatie
Markenheem is in 2017 gestart met de implementatie van het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’, waarbij in samenwerking met IPH en Vilans een integraal pakket is ontwikkeld om dit gedachtegoed te operationaliseren. In de nieuwste opvattingen over gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte het uitgangspunt, maar:

‘Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van Institute for Positive Health (IPH).

Een betekenisvol leven, waarbij uitgegaan wordt van wat mensen nog wel willen en hoe de zorg en hun omgeving hierbij kunnen ondersteunen, vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. Markenheem gaat met de cliënt in dialoog op zoek naar datgene wat zijn of haar leven kleurt. Dit is uitgewerkt in 6 pijlers van gezondheid: dagelijks functioneren, lichamelijk en mentaal welbevinden, sociaal maatschappelijk participeren, zingeving en kwaliteit van leven.

De waarden betrouwbaar, dichtbij, enthousiast en vakmanschap, lopen hier als een rode draad doorheen. Betrouwbaar door een transparante organisatie te zijn. Dichtbij door midden in de samenleving te staan in een gouden cirkel rondom de locaties, met een grote mate van betrokkenheid. Enthousiaste mensen met hart voor de zorg. En vakmanschap door medewerkers met goede opleidingen en ervaren vrijwilligers. Deze visie doet niet alleen een inhoudelijke uitspraak over wat Markenheem is, maar richt zich ook op het gevolg van deze visie voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers, de omgeving en ketenpartners/stakeholders.

Markenheem wil een prettige en veilige woonomgeving en mensgerichte zorg en welzijn leveren en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever zijn. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie beleggen creëert meer ruimte om het werk in overleg en naar eigen inzicht te doen, verhoogt de betrokkenheid en hiermee ook de tevredenheid van zowel de medewerker als cliënt.

De omgeving van een zorginstelling als Markenheem is en blijft sterk in beweging met voortdurende veranderingen. De samenwerking met partners, de steeds wijzigende financieringsvormen en de schaarste aan personeel, doen een groot beroep op de kwaliteiten van iedereen in de organisatie maar zeker ook van de bestuurder. Voor meer informatie over de organisatie: www.markenheem.nl.

Context
Als besturingsmodel hanteert Markenheem het zorgbrede governancemodel. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De functie
Markenheem zoekt een cliënt-gedreven bestuurder, die denkt vanuit de bestaande strategie en sterke kanten van de organisatie, deze op organische wijze laat bewegen en vooruit kijkt. Een boegbeeld die vanuit samenwerking en verbinding de organisatie zowel intern als extern vertegenwoordigt. Heeft een duidelijke visie op en hart voor (ouderen)zorg en spreekt de taal van de zorg: de cliënt, de omgeving van de cliënt en de medewerkers. Die de uitdagingen waar de zorg voor staat vanuit een inhoudelijke visie weet te vertalen waarbij de client centraal blijft staan en de kwaliteit van zorg voorop. Rust en overzicht bewaren op basis van gezag in plaats van macht. Voortdurend in verbinding zijn met het primair proces, visie hebben wat betreft uitdagingen op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en het externe veld en de positie die Markenheem hierbij inneemt.

Iemand die door ervaring en actieve betrokkenheid een voortrekkersrol heeft binnen de familiaire cultuur van Markenheem en de gezamenlijke identiteit en kernwaarden uitdraagt. Vanuit een integrale blik naar de organisatie kijkt en pragmatisch ingesteld is, passend bij de schaal van Markenheem. De bestuurder stelt zich op als een coachend leider van het management, maakt met hen kaderafspraken en spreekt hen aan op behaalde resultaten. Schakelt op natuurlijke wijze tussen strategie, tactiek en operatie en weet op alle niveaus draagvlak te creëren. Weet de juiste balans te vinden tussen zorginhoudelijke bevlogenheid en beheersmatige aspecten. Tactvol en doortastend, een zakelijk mensen-mens.

Relevante competenties

  • Visie en innovatiekracht: Verbindende, inspirerende en motiverende persoonlijkheid die op basis van overtuigingskracht en persoonlijke uitstraling op vanzelfsprekende wijze als boegbeeld leidinggeeft aan Markenheem.
  • Leidinggeven: Coachende stijl van leidinggeven met een transparante en constructieve houding naar MT en medewerkers waarbij ruimte en vertrouwen wordt gegeven. Standvastig en betrouwbaar, maakt duidelijke afspraken en conformeert zich hieraan, is aanspreekbaar op resultaten en spreekt anderen aan op resultaten. Zegt duidelijk wat wel en niet mogelijk is. Weet medewerkers trots te laten zijn op Markenheem en hen te stimuleren om medeverantwoordelijkheid te nemen in het creëren van veranderingen. Durft ruimte te geven en energie en perspectief aan medewerkers te bieden, maar bewaakt daarbij wel de uitgezette koers.
  • Binden en samenwerken: Ondernemend ingesteld, innovatief en creatief en beschikt over de capaciteit om kansen te zien en te grijpen. Goed gevoel voor dienstverlening en cliënt­gerichtheid, vanuit de betekenis van Positieve Gezondheid, met een duidelijk maatschappelijk georiënteerde contextuele visie en in staat deze visie proactief te vertalen naar de zorgsector. Sterk verbindend vermogen is van grote waarde. Van nature zichtbaar en toegankelijk zijn in de organisatie en vanuit interesse en betrokkenheid wetend wat op de werkvloer speelt. Is hierbij open, laagdrempelig en reflectief.
  • Impact: Authentieke en integere persoonlijkheid, vanzelfsprekende loyaliteit ten aanzien van de organisatie en empathie ten aanzien van de medewerkers en cliënten. Schept vertrouwen, heeft natuurlijk overwicht, durf, lef en humor en is overtuigend in zijn/haar manier van optreden.
  • Omgevingsbewustzijn: Is gericht op in- en externe samenwerking en nodigt anderen uit om mee te doen. Bouwt bruggen en zoekt daarbij de communicatie op en treedt anderen open tegemoet. Plaatst de organisatie en haar belangen gemakkelijk in een grotere context en slaat bruggen naar andere partijen, zowel intern als extern. Goed invoelend vermogen inzake de regionale cultuur.

Functie-eisen
Academisch denk- en werkniveau. Bestuurlijke of directionele ervaring opgedaan in de (gezondheids-)zorg, waarbij verantwoordelijkheid is gedragen voor een omvangrijke organisatie. Blijk gevend van visie op landelijke ontwikkelingen binnen de ouderenzorg en de gezondheidszorg in het algemeen. Het vermogen deze visie op basis van eigen ervaring te vertalen tot beleid. Ervaring en deskundigheid in het omgaan met politiek krachtenspel en onderhandelingssituaties. Van belang is dat de kandidaat de complexiteit van besluitvorming in de zorgsector kent en begrijpt. Vanuit de eigen opvatting omtrent goed bestuur dient men een voorstander te zijn van het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’.

Arbeidsvoorwaarden
Er wordt uitgegaan van een marktconforme beloning en de daarbij passende arbeidsvoorwaarden binnen de kaders van de WNT -2.

Procedure
De werving en selectie wordt verricht door mevrouw Maura Spalink, adviseur van bureau Rieken & Oomen. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden bij de opdrachtgever plaatsvinden met de selectie- en adviescommissie(s).
Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Maura Spalink, bereikbaar via tel. nr. contactinformatie .

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 10 maart 2019 via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen