Directeur Bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Evean

Evean is als zorgorganisatie werkzaam op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord Holland. Bij Evean werken ongeveer 4.000 medewerkers. Met zorg, behandeling, welzijn, wonen en services biedt Evean haar cliënten een uitgebreid dienstenpakket, zowel intra- als extramuraal. Evean zorgt ervoor dat cliënten zo goed mogelijk ondersteund worden, thuis en in de zorglocaties.

De veranderingen in de zorg vragen een behoorlijke omslag in doen en denken. De cliënt van vandaag bepaalt graag zélf welke zorg en ondersteuning het beste aansluiten bij zijn behoeften en mogelijkheden. Evean beweegt hierin mee door de organisatie nadrukkelijk vanuit vraagsturing te laten opereren. Evean probeert als werkorganisatie vakmanschap en warme menselijke betrokkenheid in medewerkers te laten samenkomen. Vanuit passie en betrokkenheid wordt er alles aan gedaan om cliënten in hun kracht te zetten en waar nodig te ondersteunen. Of het nu gaat om wijkverpleging, dagbesteding, verzorgd wonen, revalidatie, herstel, (zorg) ondersteuning of welzijn.

Missie

Evean staat voor het behoud van eigen regie en identiteit van mensen. Jezelf zijn. Zo lang mogelijk zelfstandig en waardevol kunnen leven. Je eigen identiteit behouden. Wanneer door ouderdom, een aandoening of een andere persoonlijke situatie (tijdelijk) een beroep moet worden gedaan op professionele zorg en ondersteuning blijft deze behoefte onverminderd van kracht. Evean staat daarvoor.

Visie

De cliënt staat centraal. Wij luisteren goed om te achterhalen op welk terrein de behoefte ligt. De cliënt bepaalt in samenspraak met de professionals welke zorg en ondersteuning het beste past. De professionals regisseren de zorg en ondersteuning rondom de cliënt, rekening houdend met de mogelijkheden. Het liefste thuis en als dat niet mogelijk is, elders. Zij werken daarbij nauw samen met partners en passen de laatste vakinhoudelijke inzichten en ontwikkelingen toe.

Espria

Evean is een van de groepsmaatschappijen van Espria. Naast verpleging, verzorging en thuiszorg zijn de groepsmaatschappijen van Espria werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de jeugdgezondheidszorg. Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost, Midden en Noordwest-Nederland. De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit een gezamenlijke missie en visie, gericht op de duurzame ondersteuning van kwetsbare mensen. De groepsmaatschappijen van Espria ontwikkelen ieder afzonderlijk, maar vooral samen, een compleet aanbod van zorg en diensten en bieden dat zoveel mogelijk kleinschalig aan. Espria wordt bestuurd door de groepsraad, bestaande uit de Raad van Bestuur (statutair verantwoordelijk) en de duale directies van de vijf groepsmaatschappijen. Elke groepsmaatschappij heeft een directie bestaande uit een directeur Zorg en een directeur Bedrijfsvoering.   

Belangrijke strategische zaken (zoals kwaliteit, financiën & risk, personeel & arbeid, vastgoed en groepscommunicatie) worden gevraagd en ongevraagd opgepakt vanuit ‘experttafels’, deels met vaste bezetting en deels met een wisselende samenstelling. Medewerkers uit alle geledingen van de organisatie met kennis van en betrokkenheid bij het onderwerp kunnen deelnemer zijn aan deze tafels. 

Voor meer informatie over beide organisaties zie: www.evean.nl en www.espria.nl.

Functie

Vanwege het vertrek van de huidige directeur Bedrijfsvoering wordt gezocht naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. De directeur Bedrijfsvoering maakt deel uit van een tweehoofdige collegiale directie, waarbij in de onderlinge portefeuilleverdeling één lid de zorginhoud als focus heeft en het andere lid de bedrijfsvoering. De directie is integraal verantwoordelijk voor het doelmatig en doeltreffend besturen van de groepsmaatschappij (GM). Binnen strategische concernkaders is er een grote mate van zelfstandigheid ten aanzien van de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van GM-beleid.

De directie ontvangt leiding van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt in overleg met de directeuren een managementcontract vast waarin afspraken zijn vastgelegd m.b.t. het uitvoeren van het overeengekomen jaarplan en de begroting. Doelstellingen zijn het creëren van synergie, het bieden van een passend dienstenaanbod, het borgen van kwaliteit en veiligheid, een gezonde bedrijfsvoering en het realiseren van in- en externe samenwerking.

De directeur Bedrijfsvoering geeft samen met de directeur Zorg leiding aan de medewerkers van de groepsmaatschappij. De directie stuurt het MT van Evean aan, waarin de zorgonderdelen Intramuraal, Thuiszorg en Behandelzaken vertegenwoordigd zijn. Daarnaast participeren in het MT de onderdelen Control, Mens en Arbeid, Centrale Services en de directiesecretaris. In totaal werken zo’n 3500 FTE bij Evean, binnen de locaties en in de thuiszorgteams en daarnaast in ondersteunende diensten. De primaire focus van de directeur Bedrijfsvoering is, naast de collegiale verantwoordelijkheid voor de totale gang van zaken:

 • Financiën
 • AO/IC
 • Facilitaire zaken
 • ICT
 • Vastgoed

Resultaatgebieden

 • Is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering samen met de directeur Zorg.
 • Stemt het bedrijfsmatige beleid af op de zorginhoudelijke doelen en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale bedrijfsmatige randvoorwaarden.
 • Geeft samen met de directeur Zorg leiding aan de organisatie als geheel, het MT in het bijzonder.
 • Realiseert de kwalitatieve en kwantitatieve productie/doelen in het kader van de overeengekomen jaarplannen en de inzet van mensen en middelen.
 • Is verantwoordelijk voor het op ondernemende wijze ontwikkelen en in de markt zetten van de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor zoeken van samenwerking met ketenpartners, zowel in- als extern.
 • Is verantwoordelijk voor het succesvol opzetten en afronden van veranderprocessen.
 • Is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en participeert in de groepsraad.

Uitdaging

Het veld waarin Evean actief is staat onder druk, zowel op het vlak van arbeidsmarktproblematiek, kwaliteit, tarieven als productiviteit. Dit betekent een continue focus op effectief en efficiënt werken met aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van processen en medewerkers. Met als doelstelling het creëren van een optimale dienstverlening aan de cliënten van de medewerkers. Evean wil er alles aan doen om dat proces tussen cliënt en medewerker optimaal vorm te geven en te ondersteunen. Vanuit een bottum up gerichte manier van veranderen en verantwoordelijkheid dragen en door het inzetten van specialistische kennis om de zorgprofessional te ondersteunen. 

Omdat zorginhoud en bedrijfsvoering samenkomen bij de uitdagingen waarmee Evean wordt geconfronteerd, is een nauwe samenwerking tussen de directeur Zorg en de directeur Bedrijfsvoering essentieel. Van de nieuwe directeur wordt visie en ondernemerschap gevraagd op de ontwikkelingen waar de sector zich in bevindt.

Een tekort aan medewerkers op uitvoerend niveau binnen de zorg is een landelijk probleem. Evean heeft hier ook mee te maken. Medewerkers stromen op basis van leeftijd uit en de instroom van nieuwe medewerkers blijft achter. Gevolg is een gebrek aan continuïteit van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Belangrijk voor de nieuwe directeur is het creëren van continuïteit en rust binnen de organisatie.

Kortom, een boeiende en veelzijdige strategische positie binnen een organisatie met enorme potentie en betrokkenheid. Dit alles bij het grootste zorgconcern van Nederland.

Profiel

Functie-eisen

 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding.
 • Beschikt over ruime managementervaring op strategisch niveau binnen een dienstverlenende (zorg)organisatie.
 • Aantoonbaar stevig financieel en bedrijfsmatig onderlegd.
 • Kennis van ICT en vastgoed.
 • Ervaring met het succesvol opzetten en afronden van complexe verandertrajecten.
 • Projectmanagementervaring.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Analytisch en conceptueel sterk.
 • Vertaling kunnen maken van strategie en scenario’s naar uitvoering.
 • Toekomstgericht kunnen bouwen, met een moderne visie op bedrijfsvoering en digitalisering/e-health.
 • Ondernemend: denkend vanuit kansen en van daaruit keuzes maken.
 • Verbindend leider die ruimte en vertrouwen geeft en grenzen stelt, zichtbaar.
 • In staat belangen van Evean te behartigen, zowel in- als extern.
 • Een samenwerker, weet de meerwaarde van een groter werkverband te gebruiken en te ontwikkelen.
 • Resultaatgericht, structurerend en besluitvaardig.
 • Zowel zakelijk als relationeel ingesteld.
 • Stevig, daadkrachtig en met humor.
 • Vriendelijk, maar duidelijk in de wijze van communiceren.
 • Ziet het belang van medezeggenschap.
 • Authentiek, empathisch en interpersoonlijk sensitief.
 • Inspirerend, koersvast en weet rust te bewaren.

Inzet en arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie (40 uur per week), waarbij de maximum bezoldiging (via inschaling in de WNT) circa € 150.000,- bedraagt, met mogelijkheid tot uitloop naar circa € 170.000,-.  

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Executive Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Evean. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Een gedegen kennismaking met de toekomstige collega-directeur zal zorgvuldig worden gepland in het traject. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei.

Week 16-18  Plaatsing advertentie online en responstermijn (5 mei)
Week 19-20  Gesprekken bij Boer & Croon
Week 21-22  Vervolggesprekken bij Evean

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 5 mei uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen