Bijzitter/leer- en ontwikkelplek in de Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

De RvT van GGNet geeft graag gelegenheid aan een gekwalificeerde kandidaat om voor een bepaalde periode te laten aanzitten bij de vergaderingen van de RvT die bestuurs- en toezichthoudende ontwikkelen wil en hier ervaring mee wil opdoen en ook duidelijk de potentie heeft op termijn een toezichthoudende positie of bestuurspositie te vervullen.

De kandidaat is mogelijk psychiater en heeft enige bestuurlijke/leidinggevende vertrouwdheid met een GGZ=instelling.

Profiel te downloaden op: http://theleadershipadvisory.com/ggnet-rvt/

De positie

De leden van de raad van toezicht hebben elk uitgebreide ervaring in bestuur en toezicht binnen uiteenlopende disciplines waardoor het totale palet aan expertise en ervaring aanwezig is voor GGNet. Niettemin kan het bijzonder waardevol zijn iemand aan te laten aanzitten aan de vergaderingen zoals boven omschreven.

Dit kan zo worden beschouwd als een 'leer- of ontwikkelpositie' waarbij men volledig deelneemt aan alle vergaderingen, maar statutair geen stemrecht heeft of andere formele verantwoordelijkheden. Derhalve geldt ook geen formele zittingstermijn van een bepaald aantal jaren, zoals bij een formele aanstelling wel het geval zou zijn, maar betreft het een vrijwillige positie voor de duur van minimaal één jaar maar niet langer dan 2 jaar. In het begin van de periode zal gezamenlijk een aantal ontwikkeldoelen worden benoemd.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur GGNet bestuurt. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht richt zich daarbij naar de hoofddoelstelling van GGNet als maatschappelijke onderneming: het bieden van verantwoorde cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg, die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden baseren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zich op de statuten van GGNet, de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de Zorgbrede Governance Code.

Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de Raad van Toezicht o.a. een Kwaliteitscommissie, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie.

De organisatie

GGNet is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en is in 2002 ontstaan uit een fusie van een aantal instellingen. In 2007 fuseerde de combinatie met het Apeldoorns psychiatrisch ziekenhuis 'Spatie', waarna de naam voor de hele groep werd veranderd in GGNet.

De kernactiviteiten van GGNet richten zich op het behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Het aanbod van GGNet omvat het volledige aanbod van een geïntegreerde specialistische GGZ instelling maar ook de basis-generalistische GGZ. Een expliciet behandelbeleid, zorgprogramma’s, zorgpaden en multidisciplinaire richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de behandelingen.

De organisatie bedient circa. 23.000 patiënten en heeft 3 divisies: Ambulant, Behandeling & Verblijf en Specialismen die elk worden aangestuurd door een divisiedirecteur, die verantwoording afleggen aan de tweehoofdige RvB. De units binnen de divisies zijn zelforganiserende teams. Sturing op de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het behandelproces wordt, binnen centrale kaders, door de teams zelf ter hand genomen.

GGNet is actief in een geografisch uitgestrekt en soms dunbevolkt gebied dat zich uitstrekt van de Oost-Veluwe tot het uiterste puntje van de Achterhoek. Om patiënten zo veel mogelijk dicht bij huis zorg op maat te kunnen bieden, is een goede samenwerking met andere organisaties, zowel binnen als buiten de GGZ, van groot belang. 

GGNet zet zich in om, in samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars en ketenpartners, de komende jaren de beddenafbouw en de hiermee gepaard gaande veranderingen in contractering en ambulantisering van de zorg, zorginhoudelijk en bedrijfsmatig op een verstandige manier vorm te geven.

GGNet zit midden in een transitie om haar zorginhoudelijke visie in combinatie met een duurzame gezonde bedrijfsvoering te realiseren.

Eén van de zorginhoudelijke pijlers onder dit plan is de ontwikkeling en invoering van zorgpaden in combinatie met e-health.

Hoewel GGNet een financieel zeer gezonde organisatie is, is men door de beddenafbouw zeer alert op het vastgoedbeleid. Door o.a. veranderende externe financiële kaders en de eisen die dit aan de kwaliteit van de zorg stelt, alsmede de cultuur van de organisatie en de regionale functie en relaties van de organisatie, heeft de Raad van Bestuur een aantal belangrijke strategische vragen gedefinieerd die zij in de toekomst beatwoord en gerealiseerd wil zien. Voor een deel van deze vragen is een aantal organisatorische veranderingen reeds in gang gezet.

Zie verder: www.ggnet.nl

De kandidaat

De kandidaat heeft ervaring binnen een zorginstelling of affiniteit met vergelijkbare dossiers en problematieken zodat met dit referentiekader ervaring kan worden opgedaan en tegelijk een bijdrage kan worden geleverd maar wellicht vanuit een ander en mogelijk onverwacht perspectief.

De kandidaat is mogelijk psychiater en heeft enige vertrouwdheid met een GGZ-instelling.

Er wordt ervan uitgegaan dat de kandidaat gevoel heeft voor de missie en het 'umfelt' van de organisatie.

De kandidaat heeft bij voorkeur reeds leidinggevende ervaring opgedaan in of aanverwant aan de zorg en heeft een besef van de governance van een zorginstelling, hoewel hier persoonlijk nog weinig ervaring mee is opgedaan. De kandidaat staat midden in de ontwikkeling van zijn of haar loopbaan waarbij ervaring die wordt opgedaan in deze positie bij GGNet als een bijzondere kans gezien wordt om de context en inhoud van toezicht uit eigen ervaring mee te maken zonder dat hier direct verantwoordelijkheid aan verbonden is.

Het tijdsbeslag onder normale omstandigheden geraamd op zeker één werkweek over een jaar gerekend, maar mogelijk meer omdat in bijzondere tijden het tijdsbeslag groter kan zijn. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze tijd beschikbaar kan maken.

Evidente bestuurlijke potentie en ambitie.

Ervaring in en zicht op actuele thema’s van de zorgsector.

Onervarenheid in toezicht hoeft niet 'jong' te betekenen. Wel kijkt men uit naar iemand die ambitie, potentieel en perspectief heeft om bestuurder te (willen) zijn en in deze zin nog een loopbaan perspectief voor zich heeft.

Men kijkt uit naar iemand die de Zorg als onderwerp van zijn of haar werkzaamheden heeft en hierbinnen een verantwoordelijkheid van enige substantie heeft. Dat kan zorginhoudelijk zijn maar ook niet-zorginhoudelijk maar managerial of dienstverlenend aan de zorg of de zorg onderzoekend vanuit een wetenschappelijk kader.

Minimaal WO-niveau en onafhankelijk denker vanuit een onverwacht en eigen/ander perspectief.

Men verwacht van de kandidaat betekenisvolle leidinggevende ervaring en/of context zodat met enig gezag deelgenomen wordt aan besprekingen over veel dossiers die binnen de RvT ter tafel komen. Geen ervaring in toezichthouden betekent niet geen gezag op inhoud en organisatie-ervaring. Men is immers niet louter een luisteraar, maar men neemt actief deel aan alle dossiers (maar stemt formeel niet mee).

De kandidaat moet wel iets nieuws en 'anders' ('fris') inbrengen, hetzij door persoonlijkheid, diversiteit, intellect of specifieke kennis en ervaring, waardoor een wat andere invalshoek wordt ingebracht.

Van de onafhankelijke, kritische, innovatieve en creatieve denker wordt verwacht dat hij of zij gevraagd en ongevraagde bijdragen levert.

Een aimabele en prettig samenwerkende stijl waar tegelijkertijd ruimte wordt gecreëerd om tussen de verschillende belangen en meningen op te treden en aandacht te vragen en ook moed om 'lastige zaken' aan de orde te stellen;

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen