Lid Raad van Toezicht: kwaliteit & cliëntenperspectief

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Stichting De Waerden

De organisatie

Stichting De Waerden is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Circa 400 medewerkers en 200 vrijwilligers ondersteunen meer dan 900 cliënten bij het wonen, de dagbesteding en het werk. Het werkgebied van De Waerden bestrijkt de provincie Noord-Holland, ten noorden van Amsterdam. 

De Waerden werkt aan een samenleving waaraan ieder mens zijn bijdrage mag leveren. 
De professionals ondersteunen de cliënten bij het hebben en houden van een veilige en gezonde leefomgeving. Dat gebeurt kleinschalig, regionaal, waarbij zorgtechnologie gericht wordt ingezet. De werkwijze kenmerkt zich door optimale samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers en collega’s. Medewerkers spelen een actieve rol in de buurt en hebben een focus op de samenwerking in het sociaal domein. 

De dagelijkse leiding van De Waerden is in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Waerden, conform statuten, reglementen en de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht telt regulier vijf leden, inclusief de voorzitter. De Raad van Bestuur draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de stichting. 

De medezeggenschapstructuur is, conform de WMCZ en de WOR, centraal geregeld in de Ondernemingsraad, de Centrale deelraad Cliënten en de Centrale deelraad Verwanten. Daarnaast is er sprake van medezeggenschap van cliënten en verwanten op lokaal niveau. Met cliënten worden actuele en herkenbare zaken besproken die direct de locatie en soms het gebied betreffen. Met vertegenwoordigers van cliënten worden abstractere onderwerpen besproken die op gebiedsniveau spelen. Gezien de leeftijd van de cliënten wordt op enkele locaties een verwantenraad georganiseerd. De Centrale Cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht.

De Waerden ziet een aantal uitdagingen voor de toekomst op het gebied van de arbeidsmarkt en het financieel gezond houden van de organisatie. Daarom heeft de organisatie een aantal speerpunten geformuleerd, waaronder ‘ken je client’ en ‘gezonde teams’. Hier wordt hard aan gewerkt zodat de basis op orde is en er gewerkt kan worden aan een toekomstbestendige organisatie.

De organisatie telt ruim € 22 miljoen aan opbrengsten vanuit de WLZ, de WMO en de Jeugdwet. De Waerden is aangesloten bij het landelijke samenwerkingsverband Carante Groep. 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerde orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Waerden. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, een en ander conform statuten en reglementen. De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur circa zes keer per jaar; één keer per jaar doen de leden vrijwilligerswerk op een van de locaties en eenmaal per jaar neemt de Raad van Toezicht deel aan een informele bijeenkomst met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verwantenraad en het managementteam. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht ontmoet één keer per jaar de Centrale Cliënten-/Verwantenraad en de Ondernemingsraad. 

De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. De Raad heeft uit zijn midden drie commissies gevormd: een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Kwaliteitscommissie. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus van de instelling. 
De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. 

De Raad van Toezicht is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Aan de functie van toezichthouder wordt door de Raad van Toezicht zodanig invulling gegeven dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De Raad van Toezicht van De Waerden is een betrokken Raad: het gaat over vraagstukken, die in de frontlinie van de samenleving spelen. Dit betekent dat de Raad is samengesteld uit personen die zich bij het domein van zorg en welzijn in brede zin betrokken voelen. Verder handelt de Raad in relatie met het bestuur met inachtneming van het goede evenwicht tussen toezicht houden en interventie al naar gelang de situatie eist, nodig heeft of vraagt. 

De Raad van Toezicht is maatschappelijk breed geïnformeerd: de leden zijn afkomstig uit en hebben deskundigheid over verschillende terreinen en gremia in de samenleving. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Diversiteit in deskundigheid en maatschappelijke achtergrond, gender, leeftijd en etniciteit, persoonlijke stijl en belangstelling zijn wezenlijk voor de Raad.

Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke/eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in een of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals boven aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Toezicht. 

Vacature Raad van Toezicht

Recent is reglementair het lidmaatschap van een van de leden van de Raad van Toezicht van De Waerden geëindigd. Hierdoor is een vacature voor een lid Raad van Toezicht ontstaan. Het betreft een lid met als aandachtsgebied Kwaliteit & Cliëntenperspectief. Dit lid zal deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Algemene eisen Leden Raad van Toezicht:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • affiniteit met de gehandicaptenzorg en zicht hebben op algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het werkveld van De Waerden;
 • maatschappelijk actief;
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; 
 • bekendheid met de issues van corporate governance;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • diversiteit en pluriformiteit in de brede zin van het woord: derhalve niet alleen naar gender, maar ook naar leeftijd, maatschappelijke achtergrond, sectoren, etniciteit, regionale binding, persoonlijke stijl en rol in het team van toezichthouders;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Specifieke profieleisen 

U heeft een scherp beeld en heldere opvattingen over de wijze waarop kwaliteit van zorg en het cliëntenperspectief nog beter verankerd kunnen worden binnen de zorgverlening, vanuit de visie dat cliënten zoveel mogelijk zelf regie over hun leven kunnen hebben en cliënten op eigen tempo kunnen blijven leren en ontwikkelen. U bent goed vertrouwd met de veranderende rol en positie van de cliënt in de langdurige zorg en de betekenis van cliëntenparticipatie bij de invulling van zorg en cliëntenondersteuning. U heeft zicht op thema’s als individualisering, inclusie, eigen verantwoordelijkheid, belevingsgerichte zorg en het werken vanuit ‘de bedoeling’, waarbij de organisatie(vorm) niet leidend is, maar het juist mogelijk moeten maken om zoveel mogelijk beslissingen te nemen in de directe omgeving van de cliënten. Inzicht in de relevante politieke en maatschappelijke context en complexiteit van de langdurige zorg completeert het beeld. Het betreft een voordrachtzetel van de Cliëntenraad van De Waerden. Dit lid zal tevens deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht.

Qua persoonsprofiel bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden bent u een teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang; gemotiveerd om met elkaar het beste uit de Raad van Toezicht, de bestuurder en de Cliëntenraad te halen en hen scherp in hun rollen te houden, maar ook vernieuwend en in staat om vanuit de toezichthoudende rol de positie van De Waerden te versterken.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen