Lid Raad van Toezicht met financiële portefeuille

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

Vecht en IJssel is een belangrijke dienstverlener in wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen in de provincie Utrecht. Op vier locaties (Ewoud, Transwijk, Zuylenstede en Lieven de Key) en met Zorg Thuis (Wijkverpleging) zet Vecht en IJssel zich in voor een optimaal welbevinden van cliënten. Vecht en IJssel doet dit vanuit de overtuiging dat mensen, jong en oud, zich beter voelen als ze worden gehoord en gezien. Juist in deze tijd, waarin ouderen steeds vaker op zichzelf komen te staan, wil Vecht en IJssel hier het antwoord op zijn. In alles wat Vecht en IJssel doet, spreekt de historie van de organisatie. Vanuit een protestant-christelijke achtergrond en historie vindt Vecht en IJssel het belangrijk dat er aandacht en ruimte is voor de levenswijze en de geloofs- en levensovertuiging van de cliënt.

De ambitie van Vecht en IJssel is gericht op het neerzetten van een toekomstbestendige organisatie waarin de kwaliteit van de dienstverlening goed is, medewerkers met plezier werken, binnen de financiële kaders. Vecht en IJssel heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het financieel herstel en de resultaten daarvan worden zichtbaar. De komende tijd blijft de kwaliteit van zorg een belangrijk aandachtspunt voor Vecht en IJssel. Deze wordt  vanuit de nieuwe aanpak met kernteams geoptimaliseerd, met als uitgangspunten duurzame borging in het primaire proces, kort-cyclisch werken en gedragsverandering.

Onder begeleiding van extern deskundigen is een strategische heroriëntatie uitgevoerd. De contouren voor de nieuwe koers van Vecht en IJssel zijn inmiddels bekend, deze  kenmerkt zich door een focus op zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen.
De tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB) werkt aan het uitvoeren van het nieuwe business plan, inclusief vastgoedstrategie; in nauwe afstemming met de Raad van Toezicht (RvT). En met actieve betrokkenheid van professionals, klanten en medezeggenschapsorganen en in open dialoog met stakeholders, partnerorganisaties en lokale overheden.

Zo’n 450 medewerkers werken samen vanuit een basis van onderling vertrouwen. Onder het motto Samen beter! wordt een levendige gemeenschap nagestreefd die belangrijk is voor het welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, medewerkers en vrijwilligers. Door samen te werken, samen te organiseren of samen te delen, kan het welzijn van de cliënten worden geoptimaliseerd.
Vecht en IJssel werkt planmatig aan financieel herstel en heeft een actuele omzet over 2018 van € 31 miljoen, met een verwacht jaarresultaat van circa € 0.8 miljoen.

Voor uitvoerige informatie over Vecht en IJssel zie: www.vechtenijssel.nl

Karakteristiek van de Raad van Toezicht

In de RvT van Vecht en IJssel ontstaat een vacature voor de functie van lid met de portefeuille Financiën.  De taken en vereisten van leden van de RvT vloeien voort uit de statuten van Vecht en IJssel, de Governancecode Zorg en de toezichtvisie, het toezichtkader en toetsingskader. De raad houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de (besturing van de) organisatie, is klankbord en werkgever van de bestuurders.

De RvT toetst de plan- en besluitvorming en keurt waar nodig besluiten van de RvB goed (met name bij belangrijke en/of ingrijpende strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen).
De raad is naast toezichthouder en werkgever ook sparring partner van de bestuurders; gesprekspartner voor medezeggenschapsorganen en extern ambassadeur van de organisatie.

Het is steeds weer een kunst voor een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In de raad zijn de leden ook daarom complementair, zowel op inhoud als stijl. Ze benaderen elkaar op positief-kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder meer:

•    ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de missie en strategie en de statutaire taken;
•    de organisatie en haar prestaties, met name ook kwaliteit en veiligheid;
•    financiële positie, het kansen- en risicoprofiel en het risicomanagement;
•    kwaliteit van dienstverlening en voorzieningen, prestaties en professionaliteit;
•    sociaal beleid, externe reputatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
•    het functioneren van de bestuurders afzonderlijk en de RvB als collegiaal team;
•    belangrijke externe ontwikkelingen; relatiemanagement stakeholders; externe reputatie.

De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel is vanuit haar rol en positie nauw betrokken bij de invulling van de toekomstbestendige zorgvisie en organisatiestrategie. Daarbij wordt vanuit toezichthoudersperspectief aandacht besteed aan keuzes en ontwerpopgaven naar klanten en doelgroepen, geografisch gebied en marktpositie, aan ontwikkelingen in producten/dienstenportfolio en aan de relatie met stakeholders/samenwerkingspartners.

De raad bestaat uit vijf leden en heeft ten minste eenmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad. De RvT werkt met commissies: de financiële commissie, commissie HRM en organisatieontwikkeling en de commissie Kwaliteit en Veiligheid; voor de remuneratietaken wordt gewerkt met een remuneratiecommissie. De raad komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar; daarnaast worden werkbezoeken en/of themabijeenkomsten gehouden waar de leden van de RvT voor worden uitgenodigd.

Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht is, naast het algemeen profiel van Financiën en een evenwichtige samenstelling, een inspirerende visie op  ondernemerschap in de zorg en kennis van vraagstukken en opgaven in de bedrijfsvoering gewenst.

Het profiel

De kandidaat:

•    heeft brede financiële kennis en ervaring en kennis van strategisch vastgoedbeleid;
•    heeft bij voorkeur kennis van de  Nederlandse zorgsector
•    durft positie te kiezen op basis van eigen argumentatie
•    is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling;
•    heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband
•    is een stevige persoonlijkheid, is positief kritisch vanuit een respectvolle attitude
•    vindt toezichthouden vanuit een kader van strategisch partnerschap vanzelfsprekend
•    beschikt over een heldere visie op het werkveld en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen.

Functie-eisen

De kandidaat:

•    heeft een academisch werk- en denkniveau
•    is werkzaam als financieel eindverantwoordelijke in een complexe en professionele organisatie, bij voorkeur in de zorgsector
•    beschikt over toezichthoudende ervaring
•    heeft kennis van managementstructuren en rapportagesystemen
•    heeft voldoende beschikbaarheid om:
- de bereidheid minimaal 4 jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen
- de bereidheid om in elk geval beschikbaar te zijn voor regulier overleg
- de bereidheid incidenteel extra tijd vrij te maken
- is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau
•    is in staat de voorzittersrol van de financiële commissie te vervullen
•    heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder
•    heeft bij voorkeur kennis van (de omgeving van) het werkgebied van Vecht en IJssel.

Competenties

De kandidaat:

•    heeft inzicht in het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede zorg en de continuïteitsdoelstelling van de organisatie
•    hanteert een pragmatische en informele stijl en zoekt naar consensus binnen de Raad van Toezicht
•    is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen
•    is in staat tot kritische zelfreflectie
•    heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
•    weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële  en strategische aspecten van het functioneren van Vecht en IJssel
•    heeft een goede antenne voor integriteits-, compliance- en governancevraagstukken.

Conclusie

Voor de nieuwe toezichthouder is, in het licht van de hierboven geschetste omstandigheden, van belang dat hij of zij bij uitstek de financiële kennis in de Raad van Toezicht en in de financiële commissie van de Raad borgt. Gevraagd wordt iemand die op basis van opgedane kennis en ervaring, in een informele setting een sterke inhoudelijke bijdrage kan leveren.

Honorering

De honorering voor de werkzaamheden wordt vastgesteld conform de richtlijnen van de NVTZ. Vecht en IJssel is ingedeeld in klasse III van de WNT-2.

Assessment

Een persoonlijkheidsprofiel (LSI) maakt onderdeel uit van de procedure.

De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 9219 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is tevens beschikbaar op www.corstencorsten.nl

Uw belangstelling voor deze positie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 8 maart. De selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op woensdag 13 maart. De data voor de selectiegesprekken bij Vecht en IJssel worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen