Twee Leden Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/twee-leden-raad-van-toezicht/

twee leden Raad van Toezicht

 • brede bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de bestuurlijke relatie met medici en medisch professionals en bij voorkeur een juridisch profiel
 • brede bestuurlijke kwaliteiten en kennis van / ervaring met strategisch vastgoed, financiën, technologie en innovatie

ETZ

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor inwoners in de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Landelijk staat het ETZ bekend om haar expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie. Daarnaast biedt het ETZ goede basiszorg in de breedste zin van het woord.

Het ETZ wil de allerbeste zorg verlenen in een veilige omgeving waar patiënten zich prettig en gehoord voelen. Het ETZ gaat in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemt het ETZ dat. Zo worden patiënten geholpen om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze levert het ETZ, zowel medewerkers met direct patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, aan patiënten zorg die Buitengewoon is.

Het ETZ heeft vier kernwaarden: passie, flexibel, open en presteren.

 • Passie staat voor de gedrevenheid van onze medewerkers.
 • Flexibel gaat over buiten de gebaande paden kunnen en durven treden en in alle situaties meedenken met de patiënt.
 • Open betekent dat wij oog hebben voor de patiënt en zijn of haar persoonlijke situatie, om te weten wat de patiënt echt wil.
 • Presteren staat voor onze ambitie: in alles wat we doen willen we met kop en schouders boven het gemiddelde uitsteken.

Nadere en specifieke informatie over het ETZ is weergegeven in de bijlage. De weergegeven kerngegevens hebben betrekking op 2017. De kerngegevens van 2018 worden op korte termijn beschikbaar gesteld.

Raad van Bestuur

Het ETZ heeft thans een driehoofdige Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit een voorzitter en twee leden. De leden van de RvB zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers. Zij zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de eigen strategische aandachtsvelden. De eindverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgonderneming, de kwaliteit van zorg en de afweging van de belangen van alle ‘stakeholders’ berust primair bij de RvB van het ETZ. De voorzitter van de RvB is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de RvB als geheel. Zowel de voorzitter als de overige leden van de RvB leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting, jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.

Veel waarde wordt gehecht aan onderlinge samenwerking, integraal management en het werken in teams. Er wordt intensief en goed samengewerkt met het bestuur van de koepel van medisch specialisten. Dit past bij de aard van het ziekenhuis en legitimiteit van het ziekenhuis. Integraal management wordt op diverse plaatsen goed ingevuld. Deze legitimiteit krijgt handen en voeten via de optiek van de patiënt. Dit leidt tot concreet beleid waarin de patiënt een bijpassende positie krijgt. Illustraties hiervan zijn de implementatie van gezamenlijke besluitvorming, keuzehulpen en MyChart. Deze visie en het beleid doorleven en uitstralen is belangrijk. Het financiële systeem, data en informatie zijn daaraan ondersteunend.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het besturen van het ETZ door de RvB en op de algemene gang van zaken in het ETZ. De RvT fungeert als werkgever van de RvB en heeft daarnaast een klankbordfunctie voor de RvB. Ook onderhoudt de RvT contacten met de vertegenwoordiging van medisch specialisten, de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR).

In de uitoefening van zijn taken ziet de RvT in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en
 • de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De leden van de RvT zijn maatschappelijk betrokken. De achtergrond van de leden is divers. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid en discipline. De leden van de RvT kunnen ten opzichte van elkaar en van de RvB onafhankelijk en kritisch zijn. De RvT bestaat momenteel uit zes leden, inclusief de voorzitter:

 • de heer prof. mr. dr. J.H. Hubben (voorzitter)
 • de heer A.C.P.L. van Overveld, ing. (vicevoorzitter)
 • mevrouw drs. L.B.J. van Geest
 • de heer mr. H.M.C.M. van Oorschot
 • mevrouw dr. S.C. Tromp 
 • de heer drs. W.B.J. van Soest

De RvT verricht zijn werkzaamheden conform de statuten van het ETZ en vergadert als regel zes maal per jaar plenair, in aanwezigheid van de RvB. Op de agenda staan vaste aandachtsvelden en thema’s: de bestuurlijke agenda, ontwikkelingen patiëntenzorg, ontwikkelingen kwaliteitszorg, medische stafzaken, financiële en personele zaken, ethische en mediagevoelige kwesties, organisatieaspecten, ontwikkelingen op macroniveau en regionale ontwikkelingen. Met deze informatie houdt de Raad toezicht op de bedrijfsvoering, de strategie en eventuele risicofactoren.

De RvT kent commissies die de raad adviseren. Ze ondersteunen en verdiepen de toezichthoudende rol van de RvT voor een specifiek deelterrein:

 • de Auditcommissie, voor financiële zaken en financiële verantwoording. Actuele thema’s zijn o.a. de financiering van de ziekenhuiszorg in relatie met de zorgverzekeraars, de financiering en rentabiliteit van het vastgoed alsmede het ombuigingsprogramma Focus op rendement (FOR);
 • de Commissie Kwaliteit & Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis en volgt interne en externe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid;
 • de Remuneratiecommissie houdt zich bezig met onder meer de arbeidsovereenkomsten van de leden van de RvB en houdt jaarlijks beoordelingsgesprekken met de leden van de RvB.

Vacatures lid RvT

Ultimo december 2019 treden twee leden van de RvT terug wegens het aflopen van de benoemingstermijn.

De huidige voorzitter RvT zal zijn functie per eind 2019 beëindigen in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn. De vicevoorzitter zal de rol van voorzitter RvT op zich nemen voor de duur van 2 jaar. Na deze periode zal vanuit de nieuw samengestelde RvT een voorzitter worden benoemd.

In verband hiermee zoekt het ETZ:

 • een nieuw lid met brede bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de bestuurlijke relatie met medici en medisch professionals en bij voorkeur een juridisch profiel;
 • een nieuw lid met brede bestuurlijke kwaliteiten en kennis van / ervaring met strategisch vastgoed, financiën, technologie en innovatie.

Er wordt naar gestreefd dat een van beide vacatures wordt ingevuld door een vrouwelijke kandidaat.


Algemeen profiel lid RvT

 • Beschikt over een duidelijke visie op vraagstukken rond dienstverlening en cliëntsturing en heeft een scherp oog voor de positie van de cliënt in relatie tot het zorgstelsel.
 • Heeft sterke betrokkenheid bij de kwaliteit van de zorg tegen de achtergrond van beperkte financiële middelen versus een sterk vergrote publieke aandacht.
 • Heeft affiniteit met het verzorgingsgebied van het ETZ.
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden.
 • Is in staat een goede, functionele werkrelatie op te bouwen met de RvB op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Heeft ervaring met RvT-functies in (non)profit organisaties.
 • Heeft affiniteit met het ziekenhuiswezen.
 • Beschikt over het vermogen om strategie en beleid van het ETZ en het functioneren van de RvB te beoordelen.
 • Beschikt over relevante (regionale) netwerken.

Specifiek profiel lid RvT, brede bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de bestuurlijke relatie met medici en medisch professionals en bij voorkeur een juridisch profiel

 • Brede bestuurlijke ervaring, aantoonbare affiniteit met de bestuurlijke relatie met medici en medisch professionals. 
 • Beschikt bij voorkeur over een brede professionele juridische achtergrond, verkregen in de rechts- of bestuurlijke praktijk.
 • In staat om vanuit het perspectief van toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten.
 • Bij voorkeur ervaring met gezondheidsrecht en gezondheidsrechtelijke ontwikkelingen alsmede kennis van compliance m.b.t. wet- en regelgeving en kennis van governance.

Specifiek profiel lid RvT, brede bestuurlijke kwaliteiten en kennis van / ervaring met strategisch vastgoed, financiën, technologie en innovatie

 • Bestuurlijke ervaring met en eindverantwoordelijk voor een breed samengestelde bedrijfsvoeringsportefeuille, verkregen in een complexe organisatie binnen of buiten de zorg.
 • Fungeert als kritisch klankbord op financieel gebied.
 • Kennis van / ervaring met strategisch vastgoedbeleid en met de financiering ervan, kijkt daarbij kritisch naar het handhaven van verantwoorde vermogensparameters.
 • Ervaring met het vaststellen van de technologie- en innovatieagenda alsmede met de daarmee verband houdende investeringsafwegingen en implementatierisico’s.

Gewenste persoonlijke kenmerken die gelden voor ieder lid van de RvT

 • Teamspeler met natuurlijk gezag, bruggenbouwer, verbinder.
 • Analytisch vermogen, helikopterview. Integriteit en verantwoordelijkheid.
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Brede maatschappelijke belangstelling. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Een open stijl van communiceren.
 • (Positief) kritisch m.b.t. toezicht, wijs en constructief m.b.t. advisering aan de RvB.
 • Bereid om voldoende tijd te investeren, zowel t.a.v. het bijwonen als het voorbereiden van vergaderingen (plenair en commissie tezamen ten minste 14 vergaderingen per jaar) en bereid om tussentijds beschikbaar te zijn.

Bezoldiging en nevenfuncties

De bezoldiging vindt plaats op basis van de WNT-2. Als de leden van de RvT nevenfuncties accepteren, melden ze dit aan de overige leden.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen