Medisch Bestuurder (nieuw profiel)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/medisch-bestuurder/

Medisch Bestuurder

PoZoB

Sinds 2002 verbetert PoZoB (Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant) de eerstelijns zorg voor patiënten met een chronische of psychische aandoening en voor kwetsbare ouderen. PoZoB gelooft in gezamenlijke zorgverbetering in de vorm van praktijkondersteuning, zorgprogramma’s en wetenschappelijk onderzoek. Kwaliteit van zorg staat bij PoZoB voorop. Het streven is om samen met zorgverleners en patiënten de beste zorg op maat te leveren.

Met ruim 200 aangesloten huisartsen, ruim 200 praktijkondersteuners en 30 medewerkers op kantoor is PoZoB een van de grootste zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Brabant. Zij verlenen op een enthousiaste en professionele manier zorg aan mensen met een chronische aandoening of psychische klachten (GGZ) en aan kwetsbare ouderen.

De zorggroepen DOH, SGE, PoZoB werken samen onder de naam DSP. Een zorggroep is een organisatie waar huisartsen zich bij aansluiten om (chronische) zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren. Bij de zorggroepen van DSP zijn ruim 400 huisartsen aangesloten. DSP ondersteunt de zorgverleners in de regio bij het geven van programmatische zorg aan aandachtsgroepen waaronder patiënten met een chronische aandoening. DSP maakt over deze zorg ook samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners/organisaties in de 1e lijn zoals diëtiste, podotherapeut, pedicure, fysiotherapeut, apotheker en buiten de 1e lijn zoals ziekenhuizen, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, wijkverpleegkundigen, organisaties voor verpleging & verzorging en gemeenten.

PoZoB streeft naar innovatieve zorg op maat. Dit wordt gerealiseerd met kleinschalige, complete, toegankelijke en professionele ketenzorg waarin persoonlijke aandacht voor de patiënt centraal staat. Als gevolg van deze waardevolle samenwerking is PoZoB in staat om met elkaar vernieuwende zorgprogramma’s te ontwikkelen. Met die vernieuwende zorgprogramma’s voor mensen met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening loopt PoZoB voorop in de zorgontwikkeling. De laatste jaren is de rol van de zorggroep verbreed naar innovaties op het gebied van anderhalvelijnszorg.

De kracht van PoZoB ligt op het gebied van inhoudsgerichtheid, het vroegtijdig signaleren van knelpunten in de zorg en het organiseren van ketenzorg in een netwerk. Dit gebeurt in samenspraak met de aangesloten huisartsen, praktijkondersteuners en vele andere ketenpartners, patiënten en zorgverzekeraars. De strategische koers legt de aandacht binnen de ketenzorg van protocollaire- naar persoonsgerichte zorg.

Organisatiestructuur

PoZoB is een coöperatieve vereniging met leden (de huisartsen). De leden:

 • oefenen stemrecht uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 • helpen de bestuurders van de vereniging te benoemen.
 • zijn níet mede-aansprakelijk voor schulden van de vereniging.
 • hebben het recht om gebruik te maken van de diensten van PoZoB.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Operationeel Bestuurder a.i. en de Medisch Bestuurder.

De Raad van Toezicht is de formele werkgever van het dagelijks bestuur. De Raad controleert en adviseert het dagelijks bestuur en geeft toestemming voor belangrijke bestuursbesluiten. Uit de Algemene Ledenvergadering is een Commissie van Afgevaardigden benoemd. De Commissie adviseert de Directie over het te voeren strategisch beleid.

PoZoB kent een adviesraad bestaande uit ongeveer 20 huisartsen die elk een HAGRO (huisartsengroep) vertegenwoordigen in het werkgebied van PoZoB. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over (medische) onderwerpen die de huisartsenpraktijk en de vereniging raken.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.pozob.nl

Profiel Medisch Bestuurder

U vormt samen met de operationeel bestuurder het bestuur van PoZoB. U vervult een belangrijke rol in het verder vorm geven van de ingezette koers. U draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de strategische doelstellingen met de nadruk op de medische inhoud. Samen met de operationeel bestuurder draagt u de verantwoordelijkheid voor de inrichting en bedrijfsvoering teneinde de doelstellingen van PoZoB te realiseren.

Inhoud van de functie

U bent eindverantwoordelijk voor de (verdere) ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het strategisch (medische) beleid van PoZoB. U signaleert als een van de eersten nieuwe ontwikkelingen in de huisartsenzorg en vertaalt deze ontwikkelingen in samenspraak met de operationeel bestuurder en MT naar concrete doelstellingen, kansen en innovaties voor PoZoB en u bewaakt de realisatie en kwaliteit hiervan. Hiertoe combineert u gedegen ervaring uit het veld van huisartsenzorg met goed ontwikkelde leidinggevende en management capaciteiten. U bent verantwoordelijk voor de verdere uitrol en doorontwikkeling van de bestaande zorgprogramma’s, ondersteund door het MT van PoZoB.

U weet vanuit een duidelijke visie op de eerstelijnszorg te communiceren naar het werkveld bestaande uit onder andere de deelnemende huisartsen, medisch specialisten, paramedici, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen en weet hiervoor draagvlak te creëren. U bent een inspirerende en verbindende factor naar de huisartsenzorg; is daarom aanwezig bij alle relevante vergaderingen en bezoekt HAGRO’s. U weet de ruimte te creëren om best practices van andere praktijken te delen en ook om opening te creëren tot gesprek en interventie bij praktijken waar verbetering nodig is.

U zorgt voor het (laten) organiseren van vraagstukken op het gebied van innovatie, ontwikkeling en kwaliteitsbeheersing in de zorg. U draagt bij aan het geven van een duidelijk gezicht aan PoZoB. U bent m.n. gezichtsbepalend voor de medisch inhoudelijke en medisch organisatorische zaken en u vertegenwoordigt de organisatie in relevante netwerken. Ook beweegt u zich op het wetenschappelijk terrein, draagt u zorg voor artikelen en publicaties, en gaat u de samenwerking aan met Radboud Universiteit, Tilburg University, Universiteit Utrecht en InEen.

U staat open voor bottom-up benadering vanuit praktijkondersteuners en huisartsen en u kunt omgaan met niet-medische en patiënten inbreng. Dit vraagt om heldere kaders en communicatielijnen, onderlinge afstemming en organisatiegevoel en om ruimte voor innovatie. Het op gang brengen en houden van de dialoog met de deelnemende huisartsen, praktijkondersteuners, zorginstellingen, PoZoB medewerkers en zorgverzekeraars is daarbij essentieel.

Functievereisten

 • Afgeronde geneeskundige opleiding.
 • Ervaring als manager/directeur in een zorg of zorggerelateerde organisatie.
 • Affiniteit en ervaring met zorg en de bestuurlijke omgeving.
 • Kennis van kwaliteitsmanagement en projectmanagement.
 • Affiniteit met relevante wetenschappelijke medische literatuur en wetenschappelijke achtergronden.
 • Affiniteit met inhoudelijke ICT processen in de zorg (inhoud dossier, e-health toepassingen en mogelijkheden).
 • Onderhandelingsvaardigheden op strategisch niveau.
 • Representativiteit is vereist bij de in- en externe contacten en het afnemergericht handelen.

Competenties en persoonskenmerken

 • Verbinden: Iemand die kan verbinden tussen patiënt en zorg, zorgverleners en PoZoB, m.a.w. alle betrokkenen in de keten.
 • Visie en daadkracht: De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van een afstand kunnen bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.
 • Organisatiesensitiviteit: Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.
 • Inspiratie en overtuigingskracht: Anderen voor standpunten en ideeën kunnen winnen en draagvlak creëren.
 • Volharding en geduld zijn nodig in het overbruggen van tegenstellingen en het opstellen en volbrengen van het beleid.
 • Voortgangscontrole: De voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en zichzelf bewaken.
 • Ondernemerschap: Kansen en mogelijkheden signaleren voor bestaande en nieuwe diensten en producten; daar vervolgens naar handelen

Arbeidsvoorwaarden

U treedt in dienst bij PoZoB. De omvang van de functie is minimaal 0,6 fte, bij voorkeur 0,8 fte op basis van een 38-urige werkweek. Minimale aanstellingsduur is 3 jaar.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform WNT-2.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen