twee leden raad van toezicht

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Lid Raad van Toezicht
Standplaats:
Zeist, Utrecht
Niveau:
WO
Ervaring:
Senior
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
Parttime
Plaatsingsdatum:
11-07-2018

Profiel met betrekking tot

twee leden raad van toezicht bij Bartiméus te Zeist

Algemeen

Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als 'Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jonge­lieden'. In meer dan 100 jaar tijd is de stichting uitgegroeid tot een landelijk werkende expertise­organisatie die mensen met een visuele beperking eventueel in combinatie met een verstandelijke of andere beperking, ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Bartiméus is trots op datgene wat er in al die jaren samen met mensen met een visuele beperking is bereikt. Daarnaast is de organisatie zich bewust van de opdracht voor de toekomst. Met innovatieve ontwikkelingen wil men ervoor zorgen dat mensen die blind of slecht­ziend zijn, nu en in de toekomst gelijkwaardig kunnen (blijven) meedoen.

Bartiméus wil een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Voor mensen van alle leeftijden en in alle levensfasen. Bij Bartiméus bepalen mensen met een visuele beperking zelf hun kwaliteit van leven; zij voeren, ondersteund door profes­sionals, de regie over het leven en maken eigen keuzes. Bartiméus is zich bewust van de constante en snelle veranderingen in de samenleving. Bartiméus werkt vanuit de maat­schap­pe­lijke opdracht en geïnspireerd door christelijke waarden. Dit blijkt onder andere uit de betrokken manier van werken, persoonlijk en respectvol ten opzichte van ieder mens. Bartiméus staat, met zoveel mogelijk collega’s die zelf slechtziend of blind zijn, open voor iedereen, ongeacht levensover­tuiging.

De Koers - strategie en ambitie

Het jaarplan 2018 van Bartiméus staat in het teken van drie belangrijke ontwikkelingen om te borgen dat in 2019 de koers op volle kracht wordt gerealiseerd en het huis op orde is:

 • meer van de 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn ondersteunen zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past;
 • Bartiméus wendbaar en toekomstbestendig maken door het op orde brengen van de onder­steunende processen;
 • Bartiméus weer financieel gezonder maken door gericht te bezuinigen én te investeren in een nieuwe toekomst.

Dit alles met de nieuwe koers als kompas: ‘Luisterrijk en opzienbarend’. Het koerstraject bevat een extra impuls op de bestaande activiteiten van Bartiméus om deze ambitie waar te maken. Via onderstaande link kunt u de korte animatiefilm 'Luisterrijk en opzienbarend' bekijken, met daarin een overzicht van de strategische koers van de organisatie: https://www.youtube.com/watch?v=03fYTJuXdWs&t=67s

De koers stelt nieuwe eisen aan de medewerkers: men gaat uit van eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid, richt zich sterker op de buitenwereld, organiseert het werk op basis van de klantvraag, beschikt over state-of-the-art kennis, past deze zelf toe om aan anderen die persoonlijk of professioneel omgaan met mensen die slechtziend of blind zijn uit te dragen. Daarvoor is het van belang dat Bartiméus technologische ontwikkelingen (waarin de organisatie zelf vaak een rol speelt via innovaties op het gebied van cliënten ICT) snel kan inzetten, (nieuwe) vormen van kennisoverdracht ontwikkelt en kennis beter zichtbaar en overdraagbaar maakt.

Op weg naar realisatie van de nieuwe koers

De wereld is fors in beweging; demografische, maatschappelijke en technologische ontwik­ke­lingen zullen blijvende invloed hebben op de vragen van mensen die blind of slechtziend zijn. Om de wendbare organisatie te zijn die kan inspelen op cliënt/klantvragen (in- en extern) en die aansluit op het verder ontwikkelen van het primaire proces is het noodzake­lijk dat de onder­steunende processen op orde zijn. Bartiméus constateert nu dat deze proces­sen nog verder verbeterd kunnen worden om deze slag goed te kunnen maken. Versterking van de benodigde deskundigheid en continuïteit en betere en snellere stuurinformatie zijn voorbeelden hiervan.

In 2017 is gebleken dat de wijzigingen in de financieringsstromen (van met name AWBZ naar Zvw en Wmo) van enkele jaren geleden hebben nog steeds hun effect op de bedrijfsvoering. Hierbij gaat het met name om terug­lopen­de vraag bij de extramurale dienstverlening die zich vertaalt in lagere productie­afspraken met de zorgverzekeraars.

Om het tij te keren is een forse impuls nodig. Dit betekent extra investeren en het werk anders organiseren.

Organisatie

Bij Bartiméus worden circa 11.000 cliënten, 560 bewoners en meer dan 1.000 leerlingen - 180 (voortgezet) speciaal onderwijs en 860 ambulante onderwijskundige begeleiding - begeleid door ca. 1.600 medewerkers (1.000 fte) en 900 vrijwilligers. De totale bedrijfs­opbrengsten zijn circa € 95 miljoen.

De stichting Bartiméus heeft een raad van bestuur die rapporteert aan de raad van toezicht. Er zijn vier sectoren: wonen, extramurale dienstverlening, onderwijs en kennis/expertise. De organisatie wordt ondersteund door een staf en ondersteunende diensten. Er zijn drie medezeggenschapsorganen: ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en een medezeg­gen­schapsraad.

Wonen

Bartiméus biedt verblijfszorg in combinatie met zorg, dagbesteding, begeleiding en/of behande­ling. Naast een visuele, hebben bewoners vaak andere beperkingen, zoals auditief, verstandelijk, lichamelijk en/of psychi­atrisch. Door deze combinatie van beperkin­gen zijn zij aangewezen op intensieve, gespecialiseerde en geïntegreerde verblijfszorg en onder­steuning en/of gespecialiseerde dagbesteding.

Extramurale dienstverlening

Binnen de sector Dienstverlening biedt men (topklinische) multidisciplinaire diagnostiek, revalidatie, ambulante behandeling en specialistische bege­leiding aan mensen met een visuele beperking. Bartiméus ondersteunt cliënten in het dagelijks leven met persoonlijk advies, kennis en ervaring. Dit doet men zowel thuis als bijvoorbeeld op het werk.

Onderwijs

In de sector Onderwijs streeft Bartiméus ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen met een visuele beperking naar een school in hun eigen omgeving gaan. Daarvoor biedt Bartiméus ambulante onderwijskundige begeleiding en cursussen aan. Als de ontwikkeling daarom vraagt, hebben leerlingen recht op speciaal onderwijs op een van de scholen van Bartiméus. Als het reguliere beroepsonderwijs niet aansluit bij de mogelijkheden van een leerling (arbeids­beperking) kunnen zij terecht bij REA College Nederland.

Kennis & Expertise

Landelijk is Bartiméus hét landelijke expertisecentrum waar men terecht kan met vragen over visuele beperkingen. Naast de reguliere dienstverlening op het gebied van leven, wonen, werken en leren heeft Bartiméus specialistische kennis in huis. De sector Kennis & Expertise is continu actief met de doorontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van wetenschap, innovatie, connectiviteit tussen visuele beperking en andere aandoe­ningen en hulpmiddelen.

De organisatie van Bartiméus bestaat daarnaast uit een aantal ondersteunende diensten en een staforganisatie (HRM, Control, Marketing & Communicatie en het Bestuursbureau). In het centraal manage­mentteam (CMT) - bestaande uit de raad van bestuur, de directeuren en managers van de organisatieonderdelen, de secreta­ris raad van bestuur en de concerncontroller - vindt beleids­voorbereiding en -afstemming plaats. Bartiméus heeft een eenhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht die bestaat uit zeven leden. Verantwoordelijk­heden worden zo laag als mogelijk belegd in de organisatie. Binnen de organisatiestructuur van Bartiméus zijn het integraal nemen van verantwoor­delijk­heden en het opzoeken van samenwerking en gedeeld belang het uitgangspunt. 

Voor meer informatie en het jaarbeeld wordt verwezen naar www.bartimeus.nl.

Functieprofiel leden raad van toezicht

1) portefeuille Kwaliteitszetel namens de cliëntenraad
2) portefeuille Financiering & bedrijfsvoering.

Raad van toezicht

De raad van toezicht hanteert de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode (lid NVTZ) en de code goed bestuur in het onderwijs. De raad van toezicht adviseert en houdt toezicht op de raad van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in.

De eenhoofdige raad van bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voort­vloeiende resultaten. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur wordt gevormd door mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren.

De huidige raad van toezicht wordt gevormd door:

 • de heer drs. J. Smit, voorzitter;
 • de heer dr. Ch.A.J. Stam, vicevoorzitter;
 • de heer drs. J.G. den Hollander, lid en voorzitter Auditcommissie (aftredend);
 • mevrouw J. Tiemersma, lid en voorzitter commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek (aftredend);
 • mevrouw ir. D.D. van der Stelt-Scheele, lid en lid Auditcommissie;
 • mevrouw dr. F.T.J.M. Fortuin, lid en lid commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek;
 • de heer H.J. Dannenberg, lid en lid commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek.

Algemene taken raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Bartiméus. De raad van toezicht wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van Bartiméus binnen het landelijk netwerk, samenwerkingsverbanden met andere organisaties, communicatie en marketing. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding.

In dit kader bewaakt de raad van toezicht:

 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle­systemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden;
 • als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden raad van toezicht klankbord voor de raad van bestuur aangaande specifieke projecten en het strategisch beleid.

De raad van toezicht heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de raad van toezicht betrokken zijn:

 • auditcommissie. De commissie wordt betrokken bij overleggen die verband houden met het opstellen/vaststellen van de jaarrekening en de begroting van Bartiméus en andere financiële zaken;
 • commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek. De commissie wordt betrokken bij het kwaliteits- en veiligheidsbeleid alsmede bij vraagstukken rondom de identiteit van Bartiméus en ethisch handelen;
 • remuneratiecommissie. Deze is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder en het beloningsbeleid.

De raad van toezicht komt zes tot acht maal per jaar bijeen, naast aanvullende bijeenkom­sten met de medezeggenschap, ontmoetingen met het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en bezoek van locaties. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren.

Profiel 'ideale kandidaat'

De leden van de raad van toezicht beschikken over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden.

De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden, constructief in te brengen en beschikken over specifieke deskundigheid op een of meer beleidsterreinen van Bartiméus. Kandidaten hebben een open en betrokken instelling, en zijn daarop aanspreekbaar en zelfreflectief.

Kandidaten zijn zich persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in het sociaal domein (zorg, onderwijs en arbeidstoeleiding). De leden van de raad van toezicht hebben zicht op het strategisch management van professionele organisaties en leveren een bijdrage aan de raad van toezicht vanuit het besef dat de maatschappelijke opdracht belangrijker is dan winst maken. Vanuit karakter en ervaring kunnen omgaan met verandering, onzekerheid en dynamiek is vereist.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij zich aantoonbaar kunnen identificeren met de geldende mensgerichte, kernwaarden (mensgericht, deskundig, vooruitstrevend en ondernemend) van Bartiméus en de christelijke visie waar vanuit gewerkt wordt (de mission statement van de raad van toezicht is te vinden op de website www.bartimeus.nl).

De basisprofielschets voor een lid raad van toezicht bevat tevens de volgende aspecten:

 • visie op de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking;
 • relevante bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • teamspeler met een onafhankelijke inbreng;
 • oprecht geïnteresseerd en betrokken;
 • sensitief op mens en proces;
 • verbindend;
 • integrale en strategisch denker;
 • relevant netwerk;
 • voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit), zes reguliere vergaderingen per jaar en in voorkomende gevallen extra vergaderingen/bijeenkomsten);
 • (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van Bartiméus.

Aanvullend op bovenstaande algemene kenmerken is het, per positie, specifieke profiel:

Profielschets kwaliteitszetel namens de cliënten in de raad van toezicht

De kandidaat heeft kennis van de specifieke doelgroep en weet goed te luisteren naar hetgeen in de doelgroep leeft. Daarnaast is de kandidaat in staat om de vragen en behoefte van de doelgroep te vertalen naar de toezichthoudende rol.

Hij/zij onderhoudt, binnen het kader van de governancecode, vanuit oprechte interesse contact met de centrale cliëntenraad en - via werkbezoeken - met cliënten op locatieniveau, vanuit cliëntperspectief (ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking is gewenst).

Naast zorgsector-specifieke kennis wordt ervaring met ontwikkelingen in de sector (zoals cliëntpositionering en wet- en regelgeving rondom de organisatie) in relatie tot inhoudelijke toepassing daarvan in een professionele omgeving vereist. Voor de kandidaat gelden de competenties:

 • ervaring met en aantoonbare betrokkenheid met medezeggenschap;
 • actuele kennis van zaken inzake ontwikkelingen in de sector;
 • een intrinsieke, natuurlijke wil om betrokken te zijn;
 • bij voorkeur affiniteit met of kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen de werkvelden van Bartiméus.

Profielschets lid raad van toezicht (beoogd voorzitter auditcommissie) met kennis en ervaring op het gebied van financiering in de zorg

De kandidaat beschikt over bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de zorg (cure/care) en een strategisch conceptueel denk­vermogen. Hij/zij is in staat op ondernemende wijze bestuur­lijke en financiële aangelegen­heden vanuit een integrale visie en scenario's te verbinden met een toekomstbestendige strategie voor Bartiméus. Een brede maatschappelijke belangstelling, aantoonbare affiniteit met zorg en een gevarieerd netwerk dat van nut kan zijn in de functie van toezichthouder. Een scherp oog voor de eisen die kwaliteit van zorg en van leven stelt aan de organisatie. Bij voorkeur beschikt een kandidaat over het vermogen om juridisch getinte afwegingen te kunnen maken. Voor de kandidaat gelden de competenties:

 • kennis van en ervaring met financiële/bedrijfsmatige processen op bestuurlijk financieel niveau (bij voorkeur in de zorg);
 • kennis van en ervaring met grote bouwprojecten en vastgoedzaken;
 • gevoel voor goede balans tussen proces en inhoud;

Reageren

Bartiméus laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met Robin van der Harst of Gerald Knol (tel. 020 - 6470201). Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail en uiterlijk op 20 augustus 2018, te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl. Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Geïnteresseerd in deze vacature?

Reageer direct Bewaar deze vacature

<