Voorzitter en Lid van de Raad van Toezicht (profiel bedrijfsvoering/financiën)

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Voorzitter Raad van Toezicht
Standplaats:
Breukelen, Utrecht
Niveau:
WO
Ervaring:
Ervaren
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
14-09-2018

Organisatie

Zorggroep De Vechtstreek biedt in de gemeente Stichtse Vecht hoogwaardige (thuis)zorg, verpleging, aangenaam wonen en gevarieerde activiteiten voor inwoners van Breukelen, Kockengen en Loenen aan de Vecht. Zij stelt zich tot doel ouderen ter ondersteuning van het behoud van de zelfstandigheid een breed spectrum van (zorg)diensten aan te bieden, zowel binnen als buiten de muren van de zorgcentra. 

De zorg en diensten die wij onze circa 300 cliënten bieden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • respect voor elk individu, diens privacy, levenswijze en geestelijke en maatschappelijke waarden;
 • “ zorg op maat”,  wij bieden zorg volgens professionele maatstaven die de cliënt nodig heeft;
 • het sociaal, maatschappelijk en psychisch welbevinden van onze cliënten bevorderen wij zoveel als mogelijk;
 • eigen keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid van de cliënt staan centraal bij het ingaan op hulpvragen. Indien mogelijk, speelt de cliënt een actieve rol in het eigen zorg- en dienstverleningsproces. Met behulp van zorg- en ondersteuningsplannen wordt samen met de cliënt de zorg- en dienstverlening vastgesteld.

Zorggroep De Vechtstreek vervult een centrale rol in de gemeente Stichtse Vecht voor kwetsbare en zorgbehoevende ouderen. Zij biedt samen met vrijwilligers en mantelzorgers een breed aanbod van wonen, welzijn en zorg, dat aansluit bij hun leefwereld en behoeften.

Voor de komende jaren zijn de volgende speerpunten benoemd:

 • versterken van het intramurale aanbod;
 • optimaliseren van de sterke lokale positie in de woonservicegebieden;
 • verdere ontplooiing van het maatschappelijk ondernemerschap.

 Bij Zorggroep De Vechtstreek zijn circa 300 medewerkers werkzaam en mogen wij rekenen op de hulp van 300 vrijwilligers en mantelzorgers. De jaarbegroting bedraagt circa € 13 miljoen.
Wij werken aan een toekomstbestendige organisatie. 

Zorggroep De Vechtstreek wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Zesmaal per jaar is er plenair overleg, daarnaast werken de leden in commissies (auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid en remuneratiecommissie) waarvoor gedurende het jaar ook bijeenkomsten worden gehouden. De Raad werkt overeenkomstig de Good Governance Code voor de zorg. 

Binnen de Raad van Toezicht ontstaan vanwege reglementair aftreden per medio januari 2019 twee vacatures voor de functie van:

Voorzitter Raad van Toezicht 

Lid van de Raad van Toezicht met profiel bedrijfsvoering en financiën

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid en uitvoering van de organisatie en fungeert als klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder ten aanzien van strategische vraagstukken. 

Specifieke profieleisen voorzitter

Wij zoeken een voorzitter met bestuurlijke ervaring, die het vermogen heeft met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen en hierin een bindende factor te zijn. Kennis en ervaring zijn aanwezig om effectief besluitvormingsprocessen te begeleiden. De voorzitter is ook een sparring-partner is voor de directeur-bestuurder en is iemand met actuele kennis van de ontwikkelingen in de zorgsector. 

Specifieke profieleisen lid Raad van Toezicht met bedrijfsvoering en financieel profiel

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht met een bedrijfskundige achtergrond,  met ruime kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en financiën op strategische niveau, bij voorkeur in de gezondheidszorg. Kennis en ervaring op het gebied van communicatie en relatiemanagement, alsmede sociaal perspectief (sociale wetgeving, arbeidsmarkt) is aanwezig. Hij/zij beschikt daarnaast over kennis van administratieve organisatie, informatievoorziening en ICT. 

Algemene profieleisen

De voorzitter en lid Raad van Toezicht dienen uiteraard te voldoen aan de algemene profiel-eisen die zijn opgesteld voor de gehele Raad van Toezicht: 

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het strategisch beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting en de daaronder ressorterende rechtspersonen stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • academisch werk- en denkniveau. 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die woonachtig zijn in of nabij gemeente Stichtse Vecht. 

Aanbod en procedure

Honorering is conform regelgeving van de WNT en richtlijnen van de NVTZ. 

De selectiegesprekken vinden plaats tussen 15 oktober en 2 november a.s..

Bij interesse nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Uw motivatie en CV kunt u uiterlijk 1 oktober a.s. versturen per e-mail aan Denise Bril: d.bril@szdv.nl, t.a.v. de selectiecommissie. Telefonische informatie kunt u inwinnen bij de heer C. Hobo, lid RvT, 06-188 82 475.

Geïnteresseerd in deze vacature?

Reageer direct Bewaar deze vacature

<