Lid Raad van Bestuur (zorginhoudelijk profiel)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid raad van bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-bestuur-zorginhoudelijk-profiel/

lid Raad van Bestuur (zorginhoudelijk profiel)

GGz Breburg

GGz Breburg biedt specialistische ggz-zorg, in de regio Midden- en West-Brabant, aan mensen met een psychiatrisch probleem. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van de locaties, uit een deeltijdbehandeling of een opname. Ook woon-ondersteunende zorg is mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar.

GGz Breburg heeft het zorgaanbod beschreven in zorgpaden. De multidisciplinaire richtlijnen en huidige zorgstandaarden vormen daarvoor de inhoudelijke kaders. GGz Breburg maakt gebruik van e-health toepassingen en ziet de vraag naar online zorg de komende jaren verder toenemen. GGz Breburg is ervan overtuigd dat e-health bijdraagt aan de best passende behandeling en begeleiding vanuit een grotere eigen regie.

GGz Breburg groeit steeds meer naar een netwerk-ggz toe. In het belang van de cliënten werkt GGz Breburg nauw samen met verschillende partijen rondom de cliënt. Of dit nu de gemeente, een verwijzer of een andere zorginstelling is: GGz Breburg houdt de lijnen graag kort.

Beleid

De strategische koers van GGz Breburg contactinformatie wordt samengevat onder de noemer “Je Leven de Baas Blijven”. Er is bewust gekozen om “Je Leven de Baas Blijven” een koers te noemen en niet een uitgewerkt plan. De reden hiervoor is dat GGz Breburg duidelijk en helder is over waar ze wil uitkomen en waar ze voor staat, maar de weg daar naartoe kan en mag verschillen. De belofte van GGz Breburg aan cliënten en naasten is: “We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een situatie die je weer aankunt. Van te groot naar klein genoeg. Zodat jij je leven de baas blijft.”

Voor de komende jaren heeft GGz Breburg ook intern een aantal speerpunten benoemd:

 • Taakvolwassen maken van professionals en medewerkers. Er wordt niet ingestoken op zelfsturende teams, maar wel op het leggen van veel regelruimte en autonomie bij de professionals. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan medisch leiderschap voor de artikel 14 beroepen.
 • Management development traject. Voor de managers is er een ontwikkelprogramma opgesteld waarbij ze gecoacht worden om die taakvolwassenheid bij medewerkers neer te leggen en hen te helpen het eigen regelvermogen verder te ontplooien en te consolideren.
 • Regelarme organisatie. GGz Breburg heeft de ambitie om de komende jaren de regelgeving en administratieve processen te minimaliseren. Er is een taskforce die kritisch kijkt hoe en waar het binnen de organisatie anders kan.

Organisatie

GGz Breburg wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur. De organisatie is verdeeld in vier grote eenheden, te weten Centrum Jeugd, Zorggroep Volwassenen, Centrum Senioren en de Zorggroep Impact. Er vindt duale aansturing plaats door een directeur behandeling en een directeur bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de organisatie enkele bovenregionale voorzieningen. Dit betreft o.a. de Topklinische Centra (waarbinnen de afdelingen Topklinisch Centrum Lichaam, Geest & Gezondheid en PersonaCura) en het Centrum voor Eetstoornissen.

Het directieteam ontwikkelt onder leiding van de raad van bestuur de strategie en zorgt voor de realisatie van het beleid. Zowel op directieniveau als op managementniveau wordt duaal leiding gegeven, waardoor een integraal kader wordt gegeven aan de desbetreffende zorgeenheid.

Kerncijfers (2018)

Aantal cliënten

ruim 8.800, incl. nevencliënten ca. 11.000

Aantal medewerkers

1.889 (1.354 fte) + 363 vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

ca. € 140 miljoen

Netto Financieel Resultaat

€ 2,2 miljoen (genormaliseerd)

Solvabiliteit

31%

Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht GGz Breburg positieve financiële resultaten en zullen er middelen kunnen worden aangewend om te investeren in innovatie en huisvesting. Desalniettemin blijft binnen de organisatie aandacht nodig voor effectieve sturing op een gezonde bedrijfsvoering.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.ggzbreburg.nl

Het jaarverslag 2018 is beschikbaar via http://publicaties.ggzbreburg.nl/jaarverslag-2018/cijfers/


Profiel lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van GGz Breburg komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid Raad van Bestuur.

U vormt samen met de voorzitter Raad van Bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Als bestuursteam vult u elkaar aan, houdt u elkaar scherp en geeft u elkaar feedback. In onderling overleg komt u samen met de collega voorzitter Raad van Bestuur een evenwichtige taakverdeling overeen, waarbij een ieder een deel van de zorgorganisatie (primair proces en ondersteuning) aanstuurt.

Beide leden van de collegiaal tweehoofdige Raad van Bestuur zijn aanspreekbaar op het functioneren van de organisatie als geheel.

U beschikt over strategische denkkracht op de zorginhoud, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen en voortdurende wijzigingen in de zorgfinanciering. U heeft oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers, en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner.

Resultaatgebieden (voor beide bestuurders gezamenlijk)

 • Vaststellen van de strategische koers voor de komende jaren, in overleg met directie en medisch professionals. Kernelementen hierbij zijn het aanbrengen van een duidelijke focus in het zorgaanbod op basis van een helder toekomstbeeld en realiseren van optimale randvoorwaarden voor eigen regie, zowel als uitgangspunt in de behandeling van de cliënten als ook voor de professionals in hun werk.
 • Optimaal faciliteren van directie en management bij de uitvoering van de strategische koers en hen ondersteunen in hun leiderschapsontwikkeling, zodat zij in staat zijn om de sleutelrol te vervullen bij het vergroten van het regelvermogen van de medewerkers.
 • Verder professionaliseren van de bedrijfsvoering en ingezette verbeteringen borgen in de organisatie. Sturen op een positieve bijdrage van alle zorgonderdelen aan het totaalresultaat.
 • Begeleiden en in goede banen leiden van verandertrajecten.
 • Versterken van de positie van GGz Breburg in de regio, door het vormen van strategische allianties en netwerken, die de kwaliteit van de zorgverlening en de continuïteit ten goede komen.
 • GGz Breburg extern vertegenwoordigen, o.a. door zitting te nemen in landelijke (koepel)organisaties.
 • Fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de medezeggenschapsorganen, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, hen nauw betrekken bij beleidsbesluiten en zorgen voor duidelijke informatievoorziening.
 • Initiatieven nemen om GGz Breburg te positioneren als aantrekkelijke werkgever voor medisch professionals, verpleging en overige beroepsgroepen, zodat de organisatie in de huidige krappe arbeidsmarkt haar bezetting optimaal kan afstemmen op de zorgvraag.

Functie-eisen

 • Ervaring op directie- of bestuursniveau in complexe zorginstellingen met bewezen resultaten op het gebied van doorvoeren van organisatieveranderingstrajecten.
 • Geregistreerd als psychiater (of klinisch psycholoog).
 • Zorginhoudelijk sterk, omarmt het concept van positieve gezondheid en herstel in de ggz en heeft een duidelijke visie op de (toekomstige) ontwikkelingen van de ggz. Tevens affiniteit met wetenschappelijke ontwikkelingen en onderwijs in het vakgebied.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een toekomstgerichte visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Ervaring met innovatievraagstukken, in staat om bewezen concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie.
 • Beschikt bij voorkeur over een (met name zorginhoudelijk) netwerk dat relevant is voor de organisatie of is in staat dit snel op te bouwen.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Toegankelijke persoonlijkheid, zichtbaar aanwezig voor cliënt en medewerker.
 • Beschouwend, positief kritisch, neemt weloverwogen besluiten, houdt steeds het belang van de doelgroep voor ogen.
 • Verbinder en teamplayer, zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken.
 • Nieuwsgierig en energiek, heeft lef en durft out-of-the-box te denken.
 • Omgevingssensitief, goede performance in- en extern.
 • Zelf reflectief, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen