Lid Raad van Toezicht met zorginhoudelijke kennis van de verstandelijk gehandicaptensector

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Over De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 bevlogen medewerkers en meer dan 600 betrokken vrijwilligers. Men werkt vraaggericht en biedt begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk gehandicapt. Cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers werken samen in zelforganiserende teams.

De cliënten van De Twentse Zorgcentra leven, wonen en werken op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof in Losser en ’t Bouwhuis in Enschede. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast zijn er kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in o.a. Almelo, Tubbergen en Nijverdal, in totaal circa 90 locaties verspreid over Twente.

Meer informatie over De Twentse Zorgcentra is te vinden op www.detwentsezorgcentra.nl.

Bestuur en toezicht

De dagelijkse leiding van De Twentse Zorgcentra is in handen van een tweehoofdige Raad van Bestuur, gevormd door mevrouw A. van Dalen en mevrouw L. Verhoeven. Zij worden bij hun taken ondersteund door het managementteam.

 Daarnaast is er een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het gevoerde beleid en als sparring partner voor de Raad van Bestuur fungeert. De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governance code. De leden hebben geen banden met De Twentse Zorgcentra en zijn daarom onafhankelijk.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende zeven leden:

 • de heer O.A.M. Fisscher (voorzitter);
 • mevrouw A.J. Homans-Jonker (vice-voorzitter);
 • mevrouw G.P.L. ter Denge (lid);
 • de heer M. de Pijper (lid);
 • mevrouw T. Kroll (lid);
 • de heer F. Mobach (lid);
 • de heer D. van Zalk (lid).

 Binnen de Raad van Toezicht bestaan drie commissies:

 • commissie Kwaliteit en Veiligheid;
 • auditcommissie;
 • remuneratiecommissie.

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen.

 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste de punten die worden genoemd in de Zorgbrede Governance code.
 • De Raad van Toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur en treedt op als klankbord.
 • De Raad van Toezicht neemt de haar statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en prestatie beslissingen.
 • De Raad van Toezicht functioneert als werkgever van de Raad van Bestuur.

Besturings- en toezichtfilosofie

 • De Raad van Bestuur bestuurt de stichting; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de missie van de stichting en daarbij op goede wijze interacteert en communiceert met de verschillende organen binnen de stichting en relevante stakeholders daarbuiten.
 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het primaire proces van de organisatie waarbij kwaliteit  en veiligheid van zorg en een gezamenlijke (van bestuurder en toezichthouder) toekomstvisie het uitgangspunt vormen.
 • De Raad van Toezicht staat in nauw contact met de bestuurder, de organisatie, en is goed verankerd in de (lokale) samenleving.
 • De Raad van Toezicht beschouwt toezichthouden als een zelfstandig proces van bijdragen aan de besturing van de zorgorganisatie en legt hierover verantwoording af.
 • De Raad van Toezicht heeft een moreel kompas en ziet er op toe dat aan morele verantwoording binnen de organisatie waarde wordt gehecht. Waardenoriëntatie is een belangrijk thema en een grondslag voor de kwaliteit van werken en leven in de organisatie.
 • De Raad van Toezicht reflecteert met regelmaat op zijn functioneren en is er op gericht zijn functioneren waar mogelijk te professionaliseren en verbeteren. Dit betreft zowel het functioneren van de Raad als geheel als het functioneren van de leden van de Raad afzonderlijk. De Raad draagt zorg voor een periodieke externe toetsing van zijn functioneren.
 • De Raad van Toezicht toont een voor medewerkers, Raad van Bestuur en buitenwereld zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie. Met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden goede relaties onderhouden. 
 • De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda, en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de Raad van Bestuur.

De vacature

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van één van de leden ontstaat er per februari 2020 een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met zorginhoudelijke kennis van de verstandelijke gehandicaptensector. Dit lid gaat deel uitmaken van de commissie Kwaliteit & Veiligheid; ruime ervaring met de langdurige zorg is daarom van groot belang. Voor deze positie wordt uitgekeken naar kandidaten die passen binnen onderstaand profiel.

 Algemene competenties

Elk lid van de Raad van Toezicht dient een bijdrage te leveren aan het algemene profiel van de Raad van Toezicht en is in die zin generalist. Het gaat daarbij om kwaliteiten en eigenschappen als:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • ervaring als toezichthouder;
 • op strategisch niveau opereren;
 • besluitvaardigheid;
 • affiniteit met de verstandelijk gehandicaptenzorg;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • kunnen functioneren in een collegiaal team;
 • voldoende beschikbaarheid van tijd en energie.

De volgende specifieke kwaliteiten en competenties dienen in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn:

 • inhoudelijke kennis van de verstandelijk gehandicaptenzorg;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • financiële deskundigheid;
 • risicomanagement;
 • organisatie-ontwikkeling (in netwerken);
 • communicatie, marketing, relatiemanagement;
 • strategisch HR beleid;
 • juridische deskundigheid;
 • ethische deskundigheid (zorgethiek en organisatie-ethiek);
 • innovatie en technologische ontwikkelingen in de zorg;
 • ondernemerschap in het private en in het (semi-)publieke domein (in politieke krachtenvelden);
 • vastgoed beleid.

 Overige aspecten van het profiel:

 • gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen in de Raad van Toezicht;
 • een zekere spreiding in leeftijd is gewenst;
 • er wordt gestreefd naar een goede balans tussen specialisten en generalisten.

Specifieke competenties voor deze vacature

Ten aanzien van het nieuw te werven lid gelden de volgende specifieke kwaliteiten en competenties:

 • zorginhoudelijke kennis van de verstandelijk gehandicaptensector en ervaring als professional;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • ethische deskundigheid (zorgethiek);
 • bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • binding met de regio is wenselijk.

Honorering

De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de WNT normen.

De procedure

De Twentse Zorgcentra laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste gesprekken voeren met potentiële kandidaten. Bij geschiktheid zal zij vervolgens begin november de kandidaatprofielen presenteren aan de cv commissie van De Twentse Zorgcentra, die vervolgens een keuze maakt voor de kandidaten die uitgenodigd worden voor gesprekken met de selectiecommissie. Deze gesprekken vinden plaats op 25 november 2019 tussen 10:30 en 16:00 uur in Enschede.

Voor uitgebreide informatie over De Twentse Zorgcentra verwijzen wij graag naar de website van de organisatie, www.detwentsezorgcentra.nl. U vindt daar o.a. het Jaarverslag 2018 van de Raad van Toezicht, de Visie op Toezicht, het Kwaliteitsrapport 2018 en diverse magazines en nieuwsbrieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via contactinformatie .

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door vóór 25 oktober 2019 op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacanci... en dan te klikken op APPLY.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen