Lid raad van bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid raad van bestuur
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Profiel met betrekking tot de positie lid raad van bestuur zorginhoudelijk bij Alrijne Zorggroep

Alrijne Zorggroep

Alrijne Zorggroep is een multidisciplinaire zorgorganisatie bestaande uit het Alrijne Ziekenhuis met  drie locaties in Alphen aan den Rijn, Leiden en Leiderdorp en de verpleeg­huizen Leythenrode in Leiderdorp en Oudshoorn in Alphen a/d Rijn. Het ziekenhuis telt 497 erkende bedden, behandelt ruim 21.000 patiënten per jaar in de klinieken en geeft 25.000 dagbehan­delingen. De polikliniek wordt jaarlijks meer dan 400.000 keer bezocht door patiënten. Daarnaast worden in de verpleeghuizen 414 cliënten behandeld en verpleegd op zowel geriatrisch gebied als op het gebied van psychogeriatrische en somatische zorg. Het ziekenhuis telt 240 medisch specialisten, waarvan ongeveer een kwart in loondienst is. De zorggroep heeft in totaal ruim 3.800 medewerkers. Hiermee is Alrijne Zorggroep een van de grootste werkgevers in de regio. Alrijne Zorggroep heeft een omzet van ruim € 300 miljoen.

SamenAlrijne

De organisatiefilosofie SamenAlrijne is de leidraad en toetssteen voor de organisatie. SamenAlrijne ligt aan de basis van het handelen en de organisatie wil dit merkbaar maken in alle processen, het gedrag van mensen en de waarden en normen. Het is de identiteit van de Alrijne Zorggroep. Dit zorgt in de praktijk voor focus, verbinding, positieve energie, bijzondere ideeën en een duurzaam resultaat. Alrijne Zorggroep wil de beste zorg bieden in Rijnland Midden en de Duin- en Bollenstreek. Samen met collega’s, samen met zorgpartners en natuurlijk: samen met de patiënt. Samen met de patiënt kiest Alrijne Zorggroep voor de beste behandeling. Samen met zorgpartners wordt alle zorg optimaal rondom de patiënt georganiseerd. En samen met de collega’s biedt Alrijne Zorggroep zorg met persoonlijke aandacht.

Organisatiestructuur

Alrijne Zorggroep heeft een driehoofdige raad van bestuur die rapporteert aan de raad van toezicht. De organisatorische laag onder de raad van bestuur bestaat op dit moment uit Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) die, binnen de gestelde kaders, een grote mate van vrijheid, bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben. De RVE's zijn integraal verantwoordelijk voor de kerngebieden financiën (zowel inkomsten als kosten en productie), uitkomsten en kwaliteit, relatie met de verwijzers en de patiënttevredenheid, medewerkers­tevredenheid, HR, ziekteverzuim en innovatie. De zorginhoudelijke RVE's worden aangestuurd door een voorzitter (medisch specialist) en een manager bedrijfsvoering.

De twee verpleeghuizen zijn zelfstandig gepositioneerd binnen Alrijne Zorggroep en worden centraal aangestuurd door een directeur.

Naast bovenstaande gremia kent de Alrijne Zorggroep een Vereniging Medische Staf (VMS), het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), de Vereniging Medisch Stafleden in Dienstverband (VMSD), de Verpleegkundige Adviesraad (VAR), de Ondernemingsraad (OR) en de cliënten(be)raden van het ziekenhuis en de verpleeghuizen.   

Ambitie en strategie

Het strategisch beleidsplan van Alrijne - 'Strategisch Beleidsplan Zorg voor elkaar contactinformatie ' loopt af in 2020. Dit betekent dat de zorggroep op dit moment bezig is met de invulling van de strategie voor de komende jaren. De groep wil gezamenlijk met de verschillende belanghebbenden invulling geven aan de komende strategie. De positionering van Alrijne in de regio is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Alrijne Zorggroep is uniek doordat de samenwerking tussen de medisch specialistische zorg, de herstelgerichte zorg en de langdurige zorg binnen één organisatie met de patiënt en cliënt centraal georganiseerd kan worden met Alrijne als belangrijke speler in een regionaal zorgnetwerk.

Het strategisch beleidsplan vormt de leidraad om samen een sterke organisatie neer te zetten voor patiënten, zorgpartners en medewerkers van Alrijne Zorggroep. De organisatie gelooft dat mensen beter worden van goede zorg met persoonlijke aandacht, gastvrije ontvangst en uitstekende zorg op maat voor iedereen.

Alrijne Zorggroep verwacht dat substitutie van zorg de komende jaren de kern zal zijn van de discussies in de zorg. De toegenomen zorgvraag in kwantiteit en kwaliteit van de zorg, technische ontwikkelingen (eHealth) en minder capaciteit in mantelzorg, vragen veel van het zorgsysteem.

Verschuiving van zorg van 3e naar 2e lijn en van 2e naar 1e en 0e lijn zal de zorg voor de inwoners van de regio toegankelijk en betaalbaar moeten houden. Samenwerking met de zorgpartners in de regio is daarbij cruciaal.

De vergrijzing van de regio is een sociaal maatschappelijke trend waarop Alrijne Zorggroep dient te anticiperen. Daarnaast vraagt het groeiende gebrek aan gekwalificeerd (verplegend) personeel om oog voor toekomstgericht strategisch HRM beleid.

Na twee financieel moeilijke jaren heeft Alrijne in 2018 weer een positief financieel resultaat gerealiseerd. De toekomstige financiële kaders zijn gericht op het behalen van een structureel positief resultaat en het behouden van een sterke vermogenspositie. Dit is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in de randvoorwaarden voor het leveren van excellente zorg, maar vooral van belang voor het realiseren van innovatie en nieuwbouw.

De woonwensen van toekomstige ouderen veranderen, daarom ontwikkelt Alrijne voor Leythenrode een nieuw woonzorgconcept.

Voor meer informatie: www.alrijne.nl

Functieprofiel lid raad van bestuur (inhoudelijke portefeuille)

Positionering

Alrijne hanteert het two-tier besturingsmodel. De driehoofdige raad van bestuur is eind­verantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorggroep. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Het overleg tussen de raad van bestuur en raad van toezicht kenmerkt zich als constructief en betrokken.

De huidige raad van bestuur bestaat uit Yvonne Wilders (voorzitter), Mark de Jong (lid) en Freek Korver (interim lid). Uitgangspunt is een collegiaal bestuursmodel met inachtname van de positie van de voorzitter.

Algemene taken raad van bestuur

De driehoofdige raad van bestuur van de Alrijne Zorggroep is het hoogste leidinggevende orgaan binnen de organisatie. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de zorggroep, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.

Het is van groot belang dat de raad van bestuur de bereidheid van alle organisatieonderdelen van Alrijne Zorggroep bevordert om over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken, multidisciplinair en klantgericht samen te werken en op die wijze een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van kwaliteit en zorgverlening. In dat kader staat de huidige structuur van RVE's ter discussie in het strategietraject omdat het een procesmatige samenwerking tussen vakgroepen kan belemmeren. Met het programma SamenBeter zet de Alrijne Zorggroep in op het continu verbeteren op de werkvloer volgens de LEAN principes.

De raad van bestuur draagt bij aan het scheppen van een klimaat, waarin medewerkers vertrouwen hebben in elkaar, trots zijn op de organisatie en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing en vakinhoudelijke vernieuwing. De raad van bestuur heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie. De raad van bestuur is, zowel intern als extern, gericht op verbinding en samenwerking.

Van de raad van bestuur wordt verwacht als een collegiaal en complementair team samen te werken. Goed met elkaar kunnen opschieten is belangrijk, alsook het in staat zijn om elkaar te stimuleren en aan te spreken op de te behalen resultaten. De raad van bestuur is niet alleen bestuurder, maar tevens en vooral het hoogste managementorgaan. Dat vereist aanwezigheid en zichtbaarheid in de organisatie, goed luisteren naar en zich laten informeren door de diverse beroepsgroepen, medezeggenschap en overige gremia en in actie komen bij organisatie overstijgende vraagstukken.

Lid raad van bestuur (zorginhoudelijke portefeuille)

Het lid raad van bestuur draagt binnen de raad van bestuur collegiaal medeverantwoordelijk­heid voor het totale functioneren van de Alrijne Zorggroep en is specifiek verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en voor een deel van de zorginhoudelijke portefeuille. Hij/zij is verantwoordelijk voor de implementatie van het kwaliteit- en patiëntveiligheidsbeleid en vormt het eerste bestuurlijk aanspreekpunt voor medische aangelegenheden en de daarbij behorende externe contacten (onder andere Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, Samen+ met Groene Hart Ziekenhuis, Regionaal Oncologienetwerk West).

Het lid raad van bestuur neemt deel aan het formeel en informeel overleg met de medisch specialisten (VMS, VMSD, MSB) en het Centraal Management Team. Daarnaast onderhoudt het lid raad van bestuur constructief de samenwerking en contacten met het cliëntenberaad van het ziekenhuis en de VAR.

Dit alles in het licht van een organisatiestructuur, waarin het belangrijkste uitgangspunt is dat besluitvorming op de niveaus plaatsvindt waar het primair aan de orde is. Het is van groot belang dat het lid raad van bestuur bereidheid bij alle organisatieonderdelen kan creëren om over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken en multidisciplinair samen te werken. Hij/zij dient bij te dragen aan het scheppen van een werkklimaat, waarin de verscheidene professionals en overige medewerkers vertrouwen hebben in elkaar, trots zijn op de organisatie en gestimuleerd worden tot ontplooiing en vernieuwing. 

Daarnaast dient hij/zij naar buiten toe zorg te dragen voor nadrukkelijke profilering van de organisatie als een moderne zorggroep met een gedegen verankering in het regionale zorgnetwerk. 

Meer specifiek omvat de portefeuille van het lid raad van bestuur op dit moment:

 • aansturen van de managers en RVE-voorzitters van vier van de zeven zorgcombinaties;
 • aansturen van de ondersteunende diensten kwaliteit & innovatie en klant & service;
 • NIAZ Qmentum;
 • de aandachtsgebieden VMS, overleg managers zorg, Cliëntenberaad, VAR, Samen+ (Groene Hart Ziekenhuis), Regionaal Overleg Acute Zorg /GHOR, Regionaal Oncologienetwerk West en SamenBeter.

De uiteindelijke portefeuilleverdeling wordt, na aantreden van het lid raad van bestuur, vastgesteld waarbij oog is voor eenieders kracht en kwaliteit.

Profiel 'ideale kandidaat'

Opleiding en ervaring

Academisch denk- en werkniveau met (bij voorkeur) een medisch-specialistische achter­grond. Ruime praktische, operationele, bestuurlijke en leidinggevende ervaring binnen de (gezondheids-)zorg. Ervaring en deskundigheid in het omgaan met het politieke krachten­spel en onderhandelingssituaties. Blijk gevend van visie op landelijke ontwik­kelingen binnen de gezondheidszorg en het vermogen deze naar de eigen organisatie te vertalen.

Aantoonbare affiniteit met kwaliteitszorg. Beschikt over een relevant netwerk in de samenleving en/of de zorgsector, dan wel over het vermogen dit snel op te bouwen en succesvol te benutten. Ervaring met het werken met en managen van een organisatie van professionals en de politieke context van een organisatie. Kandidaten hebben affiniteit met innovaties die de leefwereld van de patiënt en de zorg­wereld veranderen, oog voor het samenspel met VMS en MSB en bekendheid met het positioneren van het ziekenhuis in een breder netwerk van partners.

Eigenschappen en competenties

 • Inspirerende en motiverende persoonlijkheid die op basis van overtuigingskracht en persoonlijke uitstraling op vanzelfsprekende wijze, samen met de voorzitter en het lid, als vaandeldrager leidinggeeft aan de Alrijne Zorggroep; reflecterend, gericht op eigen ontwikkeling en leren, met oog voor de menselijke maat.
 • Verbindende en coachende stijl van leiding geven, vanuit een praktische inslag, met een transparante en constructieve houding naar medici, management en medewerkers; standvastig en betrouwbaar, maakt duidelijke afspraken en conformeert zich hieraan, is aanspreek­baar op resultaten en spreekt anderen aan op resultaten; zegt duidelijk wat wel en niet mogelijk is.
 • Ondernemend ingesteld, beschikt over een hands-on mentaliteit, brengt nieuw elan in, innovatief en creatief en beschikt over de capaciteiten kansen te zien en te grijpen; goed gevoel voor zorgverlening en patiënt­gerichtheid, met een duidelijk maatschap­pelijk georiënteerde contextuele visie en in staat deze visie proactief te vertalen naar beleid en uitvoering voor Alrijne Zorggroep.
 • Authentieke en integere persoonlijkheid, vanzelfsprekende loyaliteit ten aanzien van de organisatie en empathie ten aanzien van de medewerkers en patiënten.
 • Communicatief helder en in staat op uiteenlopende niveaus te functioneren; luistert goed, in staat taken en bevoegdheden te delegeren, ruimte te geven en zodoende te kunnen sturen op grote lijnen.
 • Plaatst de zorggroep en haar belangen gemakkelijk in een grotere context, heeft verbeeldingskracht en slaat bruggen naar andere partijen, zowel intern als extern; sensitief op mensen en processen.
 • Sterk samenbindend vermogen is van grote waarde; van nature zichtbaar en toegankelijk in de organisatie en vanuit interesse en betrokkenheid veelvuldig aanwezig op de werkvloer.
 • Teamspeler, gericht op samenwerken, teamvorming, natuurlijke neiging tot continu investeren in elkaar als team.

Contactgegevens 

Alrijne Zorggroep laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van der Linden Martínez of Gerald Knol (telefoon contactinformatie . Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, uiterlijk donderdag 28 maart te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl.

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen