Lid Raad van Bestuur met een zorginhoudelijk profiel

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid raad van bestuur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Lid Raad van Bestuur met een zorginhoudelijk profiel

Functie

Voor GGZ WNB zijn wij op zoek naar een bestuurder met een zorginhoudelijk profiel (behandeling/primair proces) die vanuit inhoud, aantoonbare zorgervaring én een zakelijk warme, integere en open persoonlijkheid, een verbindend en enthousiasmerend leider en gesprekspartner kan zijn voor professionals, medewerkers, cliënten en stakeholders. Een bestuurder die voor zijn collega in de Raad van Bestuur, de voorzitter, een gelijkwaardige en gedegen sparringpartner is die vanuit de zorg (ontwikkeling, inrichting, innovatie, kwaliteit & veiligheid) ook de verbinding kan maken naar bedrijfsvoering. Die professionals en medewerkers kan inspireren, hen stimuleert en meeneemt in de ingezette en ondernemende verander- en ontwikkelingsagenda van GGZ Westelijk Noord-Brabant en daar ook letterlijk aan gaat ‘meebouwen’.

Van het nieuw aan te stellen lid van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat deze in de basis ervaring heeft als zorgprofessional (primair proces/behandeling), aangevuld met relevante managementervaringen en in de opbouw van zijn/haar loopbaan als eindverantwoordelijke leiding heeft gegeven aan een omvangrijk onderdeel binnen een complexe zorgorganisatie, bij voorkeur in de GGZ en/of vergelijkbare sectoren zoals bijvoorbeeld de VG of jeugdzorg.

Hij/zij heeft een klantgedreven instelling, beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en een integrale visie op zorg en bedrijfsvoering. Vanuit het zorginhoudelijk perspectief is er degelijke kennis van en ervaring met de inrichting van zorgprocessen en kwaliteit en veiligheid van de zorg, alsook opleiding, onderzoek en innovatie van zorg. Hij/zij kent de ontwikkelingen van de sector en de complexiteit daarvan. Heeft ervaring in het initiëren en leidinggeven aan complexe organisatieveranderingen, zoals het aangaan en implementeren van samenwerkingsverbanden en cultuur veranderprocessen van organisaties. De kandidaat is in staat bruggen te slaan tussen externe wetenschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vragen en interne ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en speelt hierin een stimulerende rol.

Organisatie

GGZ WNB (omzet ca. € 71 mio, ca. 750 fte) heeft van oudsher een aansprekende positie in haar regio en biedt kwalitatief goede, zo veel mogelijk evidence-based specialistische geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks worden ca. 6.500 cliënten met ernstige psychische aandoeningen en de gevolgen daarvan ondersteund vanuit gespecialiseerde diagnostiek, consultatie, behandeling en begeleiding. De zorg is kortdurend als het kan en langdurig waar nodig met de doelstelling dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. GGZ WNB werkt klantgericht voor verwijzers en inwoners uit de regio. Zorg wordt afgestemd op de specifieke situatie van de cliënt en zijn of haar omgeving en gaat uit van eigen regie. Daarin wordt nauw samengewerkt met ketenpartners en kunnen medewerkers zich concentreren op datgene waar zij goed in zijn en wat écht nodig is. Op basis van bestaande en nog door te ontwikkelen samenwerkingsconcepten wordt hier ook fysiek op het landgoed van GGZ WNB inhoud aan gegeven en gebouwd aan huisvesting daarvan. Het werkgebied van GGZ WNB bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, deels Moerdijk (alleen Willemstad, Fijnaart en Standdaarbuiten) en deels Tholen (alleen klinische zorg).

De zorg van GGZ WNB is georganiseerd in zeven resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE) die doelgroepgericht zijn samengesteld. De RVE’s worden vanuit verschillende professionele disciplines ondersteund zoals het Bureau Zorgkwaliteit en Innovatie (BZI), Communicatie, Facilitair en Vastgoed, Financiën, HR en Opleiding, Informatisering en automatisering. De basis-GGZ wordt gefaciliteerd vanuit een apart organisatieonderdeel met een eigen merknaam: GGZuidland.

GGZ WNB heeft zowel vanuit continue aandacht voor verbetering van kwaliteit van zorg alsook het gevolg van o.a. overheidsbesluiten en landelijke ontwikkelingen ingezet op een aantal relevante veranderingen. Eén ervan is het afbouwbeleid van de intramurale zorg via de zogenaamde Ambulantisering. Daartoe is in 2017 een aanzet gemaakt volgens het principe ‘beter worden doe je thuis. Vanaf 2018 heeft de nadruk gelegen op het versterken van het ambulante behandelaanbod. Financieel stond de organisatie voor een forse bezuinigingsslag en zijn de eerste stappen in de richting naar volledig herstel inmiddels gezet, in nauw overleg met betrokken stakeholders zoals zorgverzekeraars en bank. Nieuwe (efficiëntere en effectievere) vormen van zorgdienstverlening zijn geïntroduceerd en er vindt mede vanuit verbreding in de ketensamenwerking verdieping van expertise plaats.

GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) is langere tijd aangestuurd door een tweehoofdige (collegiaal) Raad van Bestuur. Als gevolg van het voortijdige vertrek van één van beiden (de psychiater) is er gekozen voor een tijdelijke inrichting van de topstructuur waarin de bestuurder, mevrouw dr. C.M.J. (Ineke) Strijp-Braanker, wordt ondersteund door een bestuursraad. Deze is samengesteld uit een zorginhoudelijk directeur (psychiater), de manager Bedrijfsvoering Zorg, de manager Finance en Control, de bestuurssecretaris en bestuurssecretaresse. Gezamenlijk hebben zij de afgelopen jaren leiding gegeven aan verbetering van de financiële positie en ook de strategische ontwikkeling en externe positionering van GGZ WNB in de regio en in de keten. Een van de zichtbaarste resultaten daarvan is de herinrichting van het omvangrijke terrein van GGZ WNB; Landgoed Vrederust. Hierop wordt in samenwerking met elkaar versterkende zorgpartners en over de grenzen van de diverse organisaties heen gebouwd aan een door GGZ WNB ontwikkeld zorgconcept. De intentie is een zo compleet mogelijk (zorg)aanbod te bieden voor cliënten van GGZ WNB en cliënten van instellingen voor jeugd-, ouderen- en gehandicaptenzorg. 

Per juli aanstaande is het vertrek gepland van de  zorginhoudelijk directeur. In overleg met relevante gremia is na gedegen onderzoek gekozen voor de inrichting van een tweehoofdige Raad van Bestuur met als voorzitter mevrouw Strijp. Mede in relatie tot haar bestuurlijke en bedrijfskundige ervaring is gekozen voor aanvulling in de Raad van Bestuur heel specifiek vanuit de inhoud van zorg.

Functie-eisen

  • Beschikt over management- en bij voorkeur bestuurlijke ervaring.
  • Ervaring als zorgprofessional, die zowel binnen GGZ WNB de kwaliteit van de behandeling/zorg kan bewaken en waar mogelijk verbeteren, alsook in de vele externe contacten effectief voor GGZ WNB kan optreden.
  • Beschikt over een sterk ontwikkeld authentiek empathisch én samenbindend vermogen op alle niveaus binnen de organisatie en in de relatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht;
  • Geeft ruimte aan professionals en stuurt aan op een grotere inhoudelijke zelfstandigheid van de zorgeenheden.
  • Heeft kennis van en ervaring in de (geestelijke) gezondheidszorg opgedaan.
  • Inzicht in de ontwikkelingen op en in de zorgmarkt én in staat om de lange termijn strategie op GGZ-inhoudelijk gebied (behandeling/zorg) uit te zetten en de implementatie aan te sturen.
  • Beschikt over het vermogen én talent om professionals te stimuleren tot het leveren van prestaties in een snel veranderende omgeving.
  • Beschikt over een goed netwerk in de zorg en in de samenleving (politiek en maatschappelijke organisaties), dan wel over het vermogen dat snel op te bouwen én dit netwerk succesvol te benutten in het belang van de patiënten en naasten van de GGZ en van GGZ WNB in het bijzonder.
  • Is in staat relevant wetenschappelijk onderzoek in en voor de GGZ te bevorderen.
  • Heeft affiniteit met alle velden van psychiatrie (zoals preventie en eerstelijnszorg, curatief- specialistische zorg, kinder- en jeugd, ouderen, langdurige zorg, forensische zorg).

Arbeidsvoorwaarden en procedure

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform normering van de WNT, met een maximum van € 194.000,-. Het betreft een fulltime dienstverband en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor het tijdpad wordt uitgegaan het lid van de Raad van Bestuur te benoemen vóór 1 juni 2019. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar het uitgebreide functieprofiel op onze website www.crowngillmore.nl

voor telefonische vragen kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw cv en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. drs. Barbara Wijsen via  mail@crowngillmore.nl

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 31 maart 2019 o.v.v. Lid Raad van Bestuur GGZ WNB.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen