Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Cardia, hart voor zorg

Cardia is een christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden. De organisatie wordt gekenmerkt door korte communicatielijnen en is kleinschalig georganiseerd. Cardia wil zorgzaam zijn voor ouderen en chronisch zieken, met liefde voor het werk en hart voor elkaar. Cliënten en medewerkers voelen zich persoonlijk gekend. Het motto ‘hart voor zorg’ is in de dagelijkse praktijk zichtbaar in deskundigheid, plezier en bezieling. Cardia (bijna 700 medewerkers) werkt vanuit een vijftal locaties voor wonen, zorg en welzijn. Ook biedt zij thuiszorg en services. Er is zowel sprake van WLZ (Wet langdurige Zorg), ZVW (Zorgverzekeringswet) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gefinancierde producten als van een service- en dienstverleningsaanbod waarvoor de cliënt een eigen bijdrage betaalt. De omzet bedraagt ongeveer € 35 miljoen. De organisatie biedt haar dienstverlening aan ruim 1.500 cliënten aan vanuit de volgende locaties en onderdelen:

 • locatie Tabitha Loosduinen;
 • locatie Landscheiding Mariahoeve;
 • locatie Onderwatershof Rijswijk (ZH);
 • locatie Duinrust Centrum/Scheveningen;
 • locatie Thuishaven Scheveningen;
 • extramurale zorg en dienstverlening; 
 • bedrijfsbureau.

Cardia kent een platte organisatiestructuur. De eenhoofdige Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder, regiomanagers en een manager bedrijfsvoering & control. De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor meerdere locaties met verpleeg- en verzorgingshuiszorg van waaruit wijkverpleging/-verzorging en diensten geleverd worden. De locaties vervullen een wijkfunctie. Binnen de locaties functioneren verschillende afdelingen en zelforganiserende wijkteams. De businessunit huishoudelijke hulp staat los van de regionale structuur en heeft een stedelijk werkgebied.

Identiteit en waarden

Cardia put haar inspiratie uit de christelijke identiteit. Dit vertaalt zich in liefdevolle zorg, respect, er zijn voor elkaar, persoonlijke aandacht en zin geven aan het leven. Cardia doet er alles aan om cliënten met zeer diverse achtergronden zich thuis te laten voelen.
De persoonsgerichte zorg is gebaseerd op het zogenoemde Planetree-zorgconcept. Dat richt zich op:

 • betere zorg;
 • een (financieel) gezonde organisatie met tevreden cliënten en medewerkers;
 • een plezierige omgeving, die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënten.

Strategische agenda en ambities

De strategische agenda van Cardia wordt de komende jaren in belangrijke mate bepaald door een stevige groeiambitie. Om de continuïteit als eigenstandige organisatie te versterken en de kwetsbaarheid te reduceren is een flinke groei noodzakelijk. Deze (autonome) groei zal gerealiseerd worden door uitbreiding van de dienstverlening naar omliggende gemeenten Zoetermeer, Delft en Leidschendam. Naast groei in omvang wil Cardia zich eveneens kwalitatief verbeteren. De ambitienotitie ‘Cardia, merkbaar beter contactinformatie ’ moet leiden tot een merkbare kwaliteitsimpuls in de zorg aan cliënten en in de kwaliteit van de medewerkers. Bovendien stimuleert het de organisatie duurzaam te ontwikkelen, te groeien en te ontzorgen. Op de vastgoedagenda van Cardia staat onder meer nieuwbouw gepland in Zoetermeer. Daarnaast blijft Cardia investeren in de toepassing van domotica. De ouderenzorg heeft sinds enkele jaren te kampen met grote personeelstekorten. De recente financiële injectie van de overheid biedt mogelijkheden tot groei van dienstverlening. De realisatie daarvan wordt bemoeilijkt door het tekort aan mensen. Cardia heeft dan ook voortdurend aandacht voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de eigen aantrekkelijkheid als werkgever.  

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht neemt de Zorgbrede Governancecode (2017) als uitgangspunt in haar functioneren. Daarnaast spelen statuten, reglementen, de kaderbrief, de HKZ-systematiek en cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken een belangrijke rol in het toetsingskader. De Raad oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien  van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt de Raad op als werkgever van de bestuurder en als toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken. Belangrijke thema’s zijn: de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de kwaliteit van de geleverde zorg, de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de zorgorganisatie, het financiële verslaggevingsproces, vaststelling jaarrekening, goedkeuren begroting en de naleving van de wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht van Cardia neemt vanuit haar professionele rol een zeer betrokken houding aan. Zij onderhoudt een korte lijn met de Raad van Bestuur en ervaart de communicatie als open en transparant. De Raad van Toezicht is voortdurend kritisch op haar rol en positie en wil zich verdiepen waar dat nodig is. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter en vice-voorzitter die samen met de Raad van Bestuur de agendacommissie vormen. De samenstelling van de Raad is divers en wordt gekenmerkt door veel kennis van en ervaring in de zorg, (openbaar)bestuur, wetenschap en bedrijfsleven.  De Raad van Toezicht vergadert regulier ongeveer 6 keer per jaar. De Raad van Toezicht is zich bewust van de integrale verantwoordelijkheid, maar onderscheidt daarnaast de volgende commissies:

 • remuneratie commissie;
 • auditcommissie;
 • commissie Zorg Kwaliteit en Veiligheid.

Aanleiding vacature

Door het, volgens het rooster van aftreden, regulier aftreden van één van de leden van de Raad van Toezicht, is er een vacature ontstaan. Vanwege de impact van de arbeidsmarktproblematiek op de organisatie en de behoefte van de Raad van Toezicht aan aanvullende kennis op dat terrein, zoekt zij naar een nieuw lid met specifieke kennis en achtergrond op de gebieden HRM, marketing en PR.  

Profiel

Vanwege de ruim aanwezige kennis van en ervaring in de zorg in de huidige Raad van Toezicht is affiniteit met de ouderenzorg gewenst, maar is ervaring in deze sector geen vereiste.  U hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. Ervaring als toezichthouder is eveneens geen vereiste. De huidige setting in de Raad biedt voldoende mogelijkheden om te groeien in deze rol. Naast uw integrale verantwoordelijkheid wordt er van u expertise verwacht vanuit uw specifieke aandachtsgebieden HRM, marketing en PR.

U verbindt zich aan de kernwaarden van Cardia en u voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid. U bent kritisch op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en uw controlerende rol op afstand. U heeft een academisch werk- en denkniveau. U bent bereid te investeren in uw kennis van en inzicht in de actualiteit binnen de zorgsector. U beschikt over een breed netwerk en u kunt in teamverband werken. Wij zijn op zoek naar leden die zich herkennen in de protestants-christelijke identiteit van de organisatie, die onderschrijven, en in hun persoonlijk leven uitdragen en daar  invulling aan geven. In verband met de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, roepen wij met name vrouwelijke kandidaten op te reageren. 

Kwaliteiten en competenties

Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten, strategisch inzicht en helikopterview.
Uitstekende analytische capaciteiten en het vermogen tot  oordeelsvorming.
Het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor de bestuurder en om het totale beleid van Cardia en het functioneren van de bestuurder te kunnen toetsen en beoordelen.
Gevoel voor rolzuiverheid en een scherp inzicht in de rolverdeling tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
In staat zijn om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, crisisbestendig zijn, en bereid en in staat tot concessies, consensus en teamvorming.
Integriteit en onafhankelijkheid, beschikbaar, en geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
Affiniteit met de doelstelling en de functie van Cardia.
Proactiviteit, sparring partner en teamspeler; humor en reflecterend vermogen op eigen rol, positie en gedrag.

Portefeuille HRM, marketing en PR

U beschikt over expertise op het gebied van strategisch HRM en personele vraagstukken in de zorg.
U bent op de hoogte van en hebt een antenne voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hebt affiniteit met marketing, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding.

Overig 

Omvang van de activiteiten: Minimaal 6 reguliere vergaderingen per jaar Honorarium:NVTZ Advies Honorering van Raden en Toezicht Zorg en Welzijn 2017.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen