Directeur Zorg Transfore

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Zorgmanager
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/directeur-zorg-transfore/

Directeur Zorg Transfore

Dimence Groep

De Dimence Groep is een organisatie die zich richt op het bevorderen van de geestelijke gezondheid, maatschappelijke deelname en welzijn van alle mensen die hulp vragen. Zij doet dit door het leveren van het volledige spectrum van geestelijke gezondheidszorg, alsmede welzijn en maatschappelijk werk in vnl. het oosten van Nederland.

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Dit zijn De Kern, Dimence, Jeugd GGZ, Mindfit, Transfore en Welzijnswerk (Welzijn in Kampen en WijZ).

Gezondheidswinst is een belangrijk onderscheidend kenmerk voor de Dimence Groep en haar stichtingen. Door continu te streven naar gezondheidswinst, door te participeren in netwerken en ketens en door meerwaarde te creëren, levert de Dimence Groep een bijdrage aan het welbevinden van de maatschappij. Drie kernwaarden zijn daarbij van groot belang: Gastvrijheid, Veiligheid en Resultaatgerichtheid.

De Dimence Groep onderscheidt zich in de markt door haar innovatieve karakter. Technologie krijgt bij de Dimence Groep een steeds grotere rol. Door de toenemende mogelijkheden van technologie en beschikbare informatie veranderen de behoeften van mensen in het krijgen van grip op hun gezondheid. De Dimence Groep wil cliënten alle ruimte bieden om deze mogelijkheden te gaan ontdekken en in te zetten en wil hier juist in voorop lopen.

De differentiatie binnen de Dimence Groep geeft de ruimte om de organisatie in toenemende mate flexibel te vormen naar specifieke doelgroepen in het sociale domein en de geestelijke gezondheidszorg. De klant, cliënt of

patiënt, gaat daarmee steeds meer de organisatorische vormgeving van de Dimence Groep en de stichtingen bepalen. De Dimence Groep gaat zo van confectie naar maatwerk, van ‘one size fits all’ naar ‘one size fits one’. Deze koers sluit maximaal aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen in het stelsel.

In 2018 behandelde de Dimence Groep ca. 31.800 cliënten. Het aantal medewerkers is ca. 2.600 (ruim 2.100 fte). De totale omzet bedroeg in 2018 bijna € 190 miljoen. De Dimence Groep kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding en verwacht voor de komende jaren een continuering van positieve financiële resultaten te realiseren. Daarbij blijft de Dimence Groep inzetten op doelmatige zorg, zowel inhoudelijk als financieel.

Beleid

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het werkveld van de Dimence Groep en ook de komende jaren zal dit zo blijven. De Dimence Groep is er altijd alert op om zo goed mogelijk te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Binnen de Dimence Groep wordt gezamenlijk met alle professionals nagedacht over en gewerkt aan een inspirerende visie over de nabije toekomst.

De strategische koers samengevat:

 • We gaan er voor dat de klanten en de samenleving ons ervaren als betekenisvol
  We willen zichtbare en merkbare waarde toevoegen aan de levens van mensen, op individueel-, groeps- en samenlevingsniveau. Klanten en samenleving bepalen daarbij in hoge mate wat onze toegevoegde waarde is.
 • We gaan onze eigen ‘digitale revolutie’ ontketenen
  We gaan onze klantwaarde vergroten door een digitale revolutie te ontketenen en de bewustwording van organisatie en klant voor de mogelijkheden van digitale zorg te vergroten.
 • We delen onze kennis en middelen binnen en ver buiten ons werkgebied
  Mindfit en de WMO-divisie breiden hun activiteiten uit ver buiten ons klassieke werkgebied. Dimence en Transfore hebben voor hun (hoog)specialistische zorg een regionale en landelijke functie. Alle onderdelen van de Dimence Groep delen hun expertise en werken vanuit ondernemerschap.
 • We kiezen voor ruimte om te innoveren
  De wereld en de wensen van onze klanten veranderen. Moderne technologie gaat steeds meer mogelijkheden bieden om onze zorg- en dienstverlening te leveren. Het is belangrijk ons te blijven ontwikkelen en innoveren. We kiezen er dan ook voor om de komende vijf jaar gemiddeld 1 tot 2% per jaar van onze omzet te gaan vrijspelen om deze bewegingsruimte samen in te kunnen vullen.
 • Onze corebusiness is mentale gezondheid
  We omarmen het gedachtengoed van positieve gezondheid en investeren in veerkracht en weerbaarheid. Meer dan ooit zetten we in op preventie en vroeginterventie en dragen op die manier bij aan een vitale samenleving.
 • We zoeken actief de samenwerking en doen dit in wisselende netwerken
  Deze netwerken zijn helpend om betekenisvolle uitkomsten met klanten en de samenleving te realiseren
  en te versterken. We gebruiken deze netwerken om gezamenlijke interesses te delen, samen te leren en ook gezamenlijk te innoveren.
 • Wij vertrouwen op persoonlijk leiderschap en vakmanschap
  Wij winnen vertrouwen door actief verantwoording af te leggen in relatie tot onze betekenisvolle uitkomsten. We werken doelmatig, bieden geen onnodige zorg en komen onze afspraken na. We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner voor al onze klanten. Onze integriteit is ons hoogste goed.
 • We hebben meer invloed
  We gaan actief het debat aan over het belang van mentale gezondheid en betekenisvolle uitkomsten van ons werk. En ook over de ethische gevolgen van de tweedeling in de samenleving voor ons werk. We zijn op social media en alle podia aanwezig om dit te vertellen en trainen onszelf, medewerkers en klanten om dit ook te doen.

Organisatie

De Dimence Groep wordt geleid door een 2-hoofdige collegiale Raad van Bestuur. De stichtingen (uitgezonderd Mindfit) worden aangestuurd door een directeur bedrijfsvoering en een directeur verantwoordelijk voor de zorg en behandeling.

Bij de Dimence Groep staat het eigenaarschap van haar specialisten centraal. Leidinggevenden inspireren en vergemakkelijken het werk van de uitvoerende professionals. Ze stimuleren goed vakmanschap en reflectie, geven ruimte aan professionals en teams, geven zelf het goede voorbeeld, maken verbinding op inhoud en denken vooruit. Leidinggevenden geven heldere kaders en vertrouwen aan teams en medewerkers. Zij sturen op autonomie van medewerkers, versterken hun flexibiliteit en veerkracht en juichen innovatieve ideeën toe. Zij moedigen medewerkers aan om hun kennis bij elkaar te leggen en in overleg besluiten te nemen.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.dimencegroep.nl


Profiel Directeur Zorg Transfore

In Oost-Nederland biedt Transfore forensische psychiatrische zorg vanuit het motto: ‘Ambulant tenzij….’ Naast behandeling van psychische en psychiatrische problematiek biedt Transfore begeleiding, ondersteuning en dagbesteding. In alle gevallen staan het verminderen van recidive, delict-risico en het vergroten van de veiligheid van de maatschappij centraal. Transfore levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de patiënt en werkt hierbij nauw samen met de stichtingen binnen de Dimence Groep en externe partners.

U beschikt over een heldere visie op de forensische zorg. U krijgt energie van de veranderingsprocessen in de samenleving en u bent in staat om als inhoudelijk boegbeeld de ambities van Transfore en de Dimence Groep uit te dragen en op inspirerende wijze verbindingen te leggen met andere organisaties in het zorg- en veiligheidsveld.

Als directeur Zorg geeft u samen met de directeur Bedrijfsvoering integraal leiding aan Transfore. U bent primair verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille en u draagt bij aan een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering.

U geeft direct leiding aan inhoudelijke zorgprofessionals en in samenspraak met het middenmanagement schept u de randvoorwaarden waarbinnen verantwoordelijke teams zich verder kunnen ontwikkelen. In totaal wordt leiding gegeven aan ca. 180 fte.

U valt hiërarchisch rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. U bent lid van het Tactisch Overleg van de Dimence Groep, het team dat zich, samen met de Raad van Bestuur, bezighoudt met strategische vraagstukken en het uitdragen van de gezamenlijke waarden en visie van de Dimence Groep. U draagt actief bij en u bent mede verantwoordelijk voor de strategische koers en samenhang van de Dimence Groep.

Resultaatgebieden

 • Gezamenlijk met de collega-directeur verantwoordelijkheid dragen voor het strategisch en tactisch organisatiebeleid, de realisatie van de gemaakte productie- en kwaliteitsafspraken en het personeelsbeleid, binnen de afgesproken kaders.
 • Verder uitbouwen van de goede naam van Transfore in de Nederlandse forensische zorg.
 • Ontwikkelen van een goed behandelbeleid dat voldoet aan richtlijnen en standaarden in de forensische zorg.
 • Scheppen van optimale randvoorwaarden voor innovatie en (toepassing van) digitale technologie.
 • Onderhouden van het opgebouwde netwerk en waar mogelijk initiatieven nemen om de netwerkrelaties in het forensisch circuit uit te breiden.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor complexe behandelsituaties en steun bieden bij incidenten, vanuit het integrale kader van het medisch psychiatrisch model in combinatie met uitgangspunten van positieve gezondheid en veiligheid voor de samenleving.
 • Stimuleren van kennisontwikkeling en kennisdeling binnen en buiten de organisatie.
 • Coachend leidinggeven aan de teamleiders zorg.
 • Creëren van een positief werkklimaat, transparante communicatielijnen en efficiënte samenwerking tussen de onderdelen van Transfore en de Dimence Groep.

Functie-eisen

 • Als psychiater geregistreerd in het Specialistenregister van de SRC. 
 • Beschikt over goede kennis van de forensische titels en andere relevante (strafrechtelijke) wet- en regelgeving.
 • Heldere visie op het managen van een forensische kliniek en op forensische psychiatrie in relatie tot de positieve psychologie en maatschappelijke veiligheid en in staat zijn deze visie met de professionals binnen Transfore vorm te geven.
 • Bij voorkeur ervaring met het aansturen van complexe op verandering gerichte organisatieprocessen in een dynamische (en soms zeer politiek gevoelige) context.
 • Is op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en zet deze kennis in ten behoeve van de eigen organisatie.
 • Ruime leidinggevende ervaring met bewezen inhoudelijk leiderschap en coachend vermogen, bij voorkeur verkregen in een complexe zorgorganisatie.
 • Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen, zowel in- als extern.
 • Uitstekende capaciteiten als netwerker.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Transparante, toegankelijke teamspeler met verbindend vermogen.
 • Creatief, ondernemend, stevig en nuchter, kan relativeren en heeft gevoel voor humor.
 • Is voor collega’s een stuwende kracht en stimuleert medewerkers tot het leveren van individuele en gezamenlijke prestaties.
 • Kan goed omgaan met de dynamiek in de forensische geestelijke gezondheidszorg en kan op meerdere borden tegelijk schaken.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week en kan (bij voorkeur) gecombineerd worden met een aanstelling als psychiater (b.v. voor 12 uur) binnen de Dimence Groep.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO GGZ.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen